1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Zberne suroviny ZA 18Uplynulý rok priniesol množstvo výziev

Hoci trh s druhotnými surovinami má na Slovensku stále veľký potenciál, stretáva sa s mnohými problémami, ktoré firmy podnikajúce v tomto odvetví nemajú možnosť veľmi ovplyvniť. Či už je to súčasná situácia s odoberaním separovaného odpadu Čínou alebo legislatívne zmeny na úrovni štátu.

Napriek tomu ide o oblasť podnikania, ktorá má v spoločnosti nezastupiteľné miesto, keďže spracovávanie odpadu a jeho opätovný návrat do výrobného reťazca je jednou z dôležitých environmentálnych výziev súčasnosti. Preto poteší, keď aj na Slovensku pracujú v tomto odbore firmy, ktoré majú za sebou kvalitné know-how a odhodlanie intenzívne rásť. O úvodných rokoch podnikania pod novým názvom Zberné suroviny Žilina, a.s., súčasnom stave trhu s druhotnými surovinami a plánoch v najbližšom období sa Priemysel Dnes porozprával s Ing. Mariánom Plesselom, obchodným riaditeľom spoločnosti.

Máte za sebou druhý kompletný prevádzkový rok od prevzatia spoločnosti silným investorom, ktorý vám dal krídla pre ďalší rozvoj. Aký bol v porovnaní s vlaňajškom?

Uplynulý rok bol náročný z pohľadu trhu s druhotnými surovinami, najmä z dôvodu previsu ponuky nad dopytom u lepenky a plastov zo separovaného zberu v rámci celej EU, čo je dôsledok reštrikčných opatrení v Číne voči dovozu týchto komodít v nižších kvalitách.
Nepomáhajú ani niektoré zmeny v oblasti odpadovej legislatívy na Slovensku a regulácie minimálnych miezd. Spolu s uvedenými vonkajšími vplyvmi sme museli riešiť modernizáciu strojového a vozového parku a personálne zabezpečenie rozvoja firmy. V každom prípade určite nebol jednoduchší a priniesol so sebou množstvo nových výziev.

Aké druhotné suroviny dokážete zo zozbieraného odpadu získať a v akých množstvách ste ich v roku 2017 dodali na trh? Očakávate za minulý rok nárast alebo pokles spracovaných surovín oproti predchádzajúcemu obdobiu?

Naša spoločnosť sa zaoberá zberom a výkupom recyklovateľných druhotných surovín, t.j. oceľového šrotu, neželezných kovov, odpadu z papiera a lepenky, odpadu z plastov, skla, elektroodpadu, akumulátorov a autovrakov. Zároveň však zabezpečujeme v spolupráci so špecializovanými firmami komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre výrobné spoločnosti na Slovensku. V roku 2017 sme dodali na trh viac ako 50-tisíc ton papiera rôznych kvalít, 66-tisíc ton oceľového šrotu, 4-tisíc ton neželezných kovov, 3-tisíc ton plastov a približne 2-tisíc ton ostatných komodít. Keďže spoločnosť rástla v roku 2018 čo do počtu zamestnancov aj prevádzok, zaznamenali sme nárast spracovaných objemov druhotných surovín.

Pri pohľade na mapu rozmiestnenia vašich prevádzok na Slovensku treba uznať, že pobočky máte rozložené rovnomerne po celom území. V rámci „reštartu“ spoločnosti očakávate rozširovanie vašej komplexnej siete zastúpení alebo pôjdete smerom racionalizácie a uzatvárania neefektívnych pobočiek?

Filozofia majiteľa a celej spoločnosti je orientovaná na nárast spoločnosti a rozšírenie našej siete zberných miest do zaujímavých lokalít, kde ešte nie sme. Racionalizácia v našej spoločnosti je zameraná skôr na modernizáciu strojového parku a zvyšovanie produktivity práce. Mimochodom, v tomto roku sme kúpili dve nové prevádzky na území Slovenska a ako 50-% vlastník sme kúpili prevádzku v Ostrave – Vítkoviciach v súvislosti so štartom projektu zberu a spracovania autovrakov.

Nový začiatok spoločnosti Zberné suroviny Žilina, a.s., je spojený aj s výraznými investíciami do technického zázemia, či už ide o vozový park, kontajnery alebo linky na spracovanie materiálov. Akými počtami týchto položiek v súčasnosti disponujete a kam budú v najbližšom období smerovať vaše najväčšie investičné injekcie?

Aktuálne disponujeme 120 nákladnými automobilmi rôznych typov na prepravu druhotných surovín, 63 vysokozdvižnými vozíkmi, 19 nakladačmi, 28 lismi na papier, 7 hydraulickými nožnicami na úpravu kovového odpadu, dvoma linkami na odsávanie autovrakov a hydraulickým lisom na autovraky. Momentálne smerujú najväčšie investície do obnovy vozového a strojového parku – v roku 2018 sme kúpili 15 nových nákladných automobilov vybavených hydraulickými rukami a naťahovačmi kontajnerov, 10 dodávok na mobilný zber, 4 lisy na papier, viacero nakladačov a vysokozdvižných vozíkov. V roku 2019 plánujeme pokračovať v týchto investíciách. Ďalšie investície smerujú do rozbehu projektu zberu a spracovania autovrakov a obnovy a údržby nehnuteľností, ktoré naša spoločnosť vlastní.

Nedávno ste portfólio komodít, ktoré vykupujete, rozšírili o autovraky. V súvislosti s nimi ponúkate klientom komplexnú službu, ktorá ich zbaví väčšiny starostí spojených s likvidáciou starého auta. Aké výhody má odovzdanie auta vo vybraných zberných dvoroch vašej spoločnosti?

Naším zámerom je poskytnúť klientovi komplexnú službu – to znamená klient nám zavolá, že sa chce zbaviť starého vozidla, dá nám potrebné doklady a my zabezpečíme odhlásenie vozidla z evidencie, jeho odvoz ku nám na zberné miesto, zbavíme ho nebezpečných častí a zabezpečíme jeho ekologickú likvidáciu. Klient od nás dostane protokol o likvidácii a ešte aj motivačný príspevok za to, že využil naše služby. Je to v súlade s našou filozofiou pozitívnej finančnej motivácie občanov k ekologickému správaniu a separácii odpadov. Ďalšou výhodou je veľké množstvo našich zberných dvorov, takže vždy sme niekde v rozumnej vzdialenosti od našich zákazníkov.

Máloktorý trh má na Slovensku takú perspektívu rastu, ako práve trh recyklácie odpadov. Stále sme totiž v tejto oblasti na chvoste Európy, a naopak, na najvyšších priečkach v skládkovaní odpadu. Aký je váš názor na zvyklosti slovenských domácností čo sa separovania odpadu týka? Myslíte si, že v najbližších rokoch môžeme v tomto smere očakávať výraznejšiu zmenu?

Myslím, že myslenie ľudí sa v poslednej dobe výrazne mení pod vplyvom informačnej kampane, ktorá beží v médiách. Chýba však dôslednosť pri triedení, zložky sú v separovanom zbere často zmiešané a musia sa znova triediť, čo zvyšuje náklady na samotný separovaný zber. Separovanému zberu nepomáhajú ani problémy s následným zhodnotením viacerých jeho zložiek v dôsledku cien komodít na svetovom trhu a s tým spojenou nízkou rentabilitou pri využití recyklovaných odpadov – mám na mysli napríklad problémy s predajom plastových odpadov zo separovaného zberu, ktorých je na európskom trhu prebytok a nie je dostatok kapacít na ich zhodnotenie. Ďalším problémom sú napríklad nápojové kompozitné obaly a pod.

Problém so skládkovaním odpadu nie je možné vyriešiť len administratívnymi zákazmi a zatváraním skládok bez zabezpečenia adekvátnej náhrady – na území Slovenska sú len dve veľké spaľovne na komunálny odpad, takže energetické zhodnotenie odpadov je u nás len v plienkach. Zdá sa mi, že súčasné administratívne riešenia formou príkazov a zákazov vytvárajú len zvýšené náklady na spracovanie odpadov a vytvárajú základ pre budúci problém. Odpady sa prevážajú na veľké vzdialenosti, čo okrem nákladov vytvára ďalší tlak na znečisťovanie životného prostredia výfukovými plynmi z vozidiel, ktoré vozia odpady.Myslím, že v najbližších rokoch bude musieť prísť zmena v tomto smere.

Zaujímavou aktivitou, ktorú vaša spoločnosť realizuje, je organizácia školských zberov papiera, vďaka ktorým sa deti odmalička učia separovať. Sú tieto zbery aj ekonomicky efektívne alebo sú skôr otázkou vašej spoločenskej zodpovednosti a majú viac edukačný charakter? V koľkých školách sa ročne realizujú a aké množstvo papiera sa pri nich vyzbiera?

Školské zbery sú našou špecialitou už niekoľko desaťročí, majú u nás tradíciu a sú v súlade s filozofiou spoločnosti. Majú jednak edukačný charakter tým, že ukazujú žiakom, že aj odpad môže mať hodnotu a separovať sa oplatí, a zároveň sú pre nás významným zdrojom lepšie vyseparovaného papiera ako prichádza z komunálneho separovaného zberu.
Naša spoločnosť aktuálne spolupracuje s 820 školami a ročne vyzbierame 5 až 6-tisíc ton papiera zo školských zberov.

Aké hospodárske výsledky očakávate za minulý rok? Neodrazia sa úvodné investície na ziskovosti firmy v treťom roku jej pôsobenia na trhu?

Samozrejme, že rozsiahle investície majú svoju návratnosť a v prvých rokoch, než sa prejaví ich pozitívny vplyv v produktivite a prevádzkových nákladoch, ovplyvnia hospodársky výsledok spoločnosti. Tieto investície sú však nevyhnutné aby sme boli konkurencieschopní a pripravení na výzvy, ktoré nám budúcnosť prinesie. Sme však zameraní na budúcnosť a udržateľný rast spoločnosti.

Aké plány máte so spoločnosťou v strednodobom horizonte? Kde by ste radi videli spoločnosť o päť rokov?

Naším cieľom je vybudovať modernú spoločnosť zameranú na komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva pre firmy, komunálnu sféru a občanov, pričom stredobodom nášho záujmu sú recyklovateľné druhotné suroviny. V horizonte piatich rokov by sme radi opäť videli našu spoločnosť ako lídra na trhu s druhotnými surovinami a pri poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve výrobným firmám, komunálnej sfére a občanom.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...