1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Ochrana osobných údajov

Od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „GDPR“). Keďže sme Vaše údaje získali buď priamo od Vás počas účinnosti GDPR alebo v súlade s predchádzajúcimi právnymi predpismi alebo sme ich získali z verejne dostupných zdrojov, v súlade s čl. 13 resp. čl. 14 GDPR Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Obchodné meno: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.

Sídlo: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO: 45 930 678

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96261/B

Tel. číslo: 421 917 224 099

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Táto informácia sa vzťahuje na nasledovné osobné údaje (i) meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za klienta alebo potenciálneho klienta Prevádzkovateľa (ďalej ako „Klient“) alebo osoby poverenej Klientom na komunikáciu s Prevádzkovateľom a meno a priezvisko osoby, ktorá má v úmysle alebo ktorá poskytla Prevádzkovateľovi interview pre časopis, ktorého je Prevádzkovateľ vydavateľom (oprávnená osoba a osoba poverená Klientom a osoba poskytujúca alebo ktorá poskytla interview v mene Klienta ďalej ako „Dotknutá osoba“); (ii) taká firemná emailová adresa Dotknutej osoby, ktorá je k nej priraditeľná a (iii) firemné telefónne číslo Dotknutej osoby a to všetko v súvislosti s pracovným zaradením Dotknutej osoby u Klienta Prevádzkovateľa [ďalej údaje podľa bodov (i) až (iii) ako „Osobné údaje“].

 

Právny základ a účel spracúvania Osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na účely:

· Priameho marketingu reklamných a marketingových služieb v súvislosti s vydavateľskou činnosťou Prevádzkovateľa, ktoré sú predmetom podnikania Prevádzkovateľa a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(f) GDPR, t.j. ich spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a to vrátane spracovania v interných databázach interviewovaných osôb Prevádzkovateľa;

· Opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy v prípade, ak bude mať Klient v úmysle využiť služby Prevádzkovateľa a vstúpiť resp. vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(b) GDPR;

· Splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľovi osobitný zákon ukladá povinnosť spracúvať Osobné údaje na účely osobitných predpisov a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(c) GDPR.

 

Príjemcovia osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje meno a priezvisko oprávneného zástupcu Klienta sprostredkovateľovi a to svojej distribučnej spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 352 782, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B a to na účely distribúcie časopisov, ktorých vydavateľom je Prevádzkovateľ, Klientovi; spoločnosti RODOF, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 423/32, Rimavská Sobota 979 01, Slovenská republika, IČO: 36 635 804, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel  Sro, vložka č. 10213/S na účely spracovania účtovníctva a plnenie povinností Prevádzkovateľa v rozsahu predpísanom osobitnými právnymi predpismi, spoločnosti Credit Solution, s.r.o., so sídlom Mladých Budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 645 346, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č.: 11245/S na účely spracovania a likvidácie prípadných pohľadávok a Osobné údaje osoby, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje interview pre časopis, ktorého je Prevádzkovateľ vydavateľom, redaktorovi, ktorý toto interview vedie a spracuje.

V prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, má Prevádzkovateľ zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, súdom a ďalším štátnym orgánom.

 

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani v budúcnosti nebude prenášať Osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania Osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje (i) počas 90 dní od prvej komunikácie s Dotknutou osobou v prípade, ak Dotknutá osoba nevyjadrí ani záujem ani nezáujem  alebo vyjadrí nezáujem Klienta vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, (ii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy v prípade, ak oprávnený zástupca Klienta vyjadrí záujem Klienta vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ale k uzatvoreniu zmluvy nedôjde a (iii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy a jej plnenia, vrátane vysporiadania všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ak Klient vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a to iba v rozsahu požadovanom týmito právnymi predpismi vrátane Osobných údajov osôb, ktoré Prevádzkovateľovi poskytli interview, ktoré Prevádzkovateľ uchováva v interných databázach po dobu 10 rokov.

 

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Prevádzkovateľ:

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe čl. 6(1)(f) GDPR, Prevádzkovateľ spracúva na účely priameho marketingu svojich marketingových a reklamných služieb v súvislosti so svojou vydavateľskou činnosťou. Oprávnený záujem, ktorý Prevádzkovateľ sleduje je teda jeho právo podnikať.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú Osobné údaje:

Osobné údaje pochádzajú buď priamo od Dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích osôb.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Práva Dotknutej osoby:

a) právo požadovať prístup k svojim osobných údajom v zmysle čl. 15 GDPR;

b) právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR;

c) právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR;

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDRP;

e) právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR;

f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR;

g) právo odvolať súhlas v zmysle čl. 7(3) GDPR, ak je súhlas právnym základom spracúvania;

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a na výkon ktorého sa v SR aplikuje štvrtá hlava piatej časti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa:

Práva uvedené v písm. a) až g) vyššie si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa v súlade s GDPR emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenom vyššie.