1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Metrostav DS a.s.

MetrostavDS 22Prispievame k lepšej a bezpečnejšej doprave na Slovensku

Realizácia a riadenie veľkých infraštruktúrnych projektov vyžaduje komplex znalostí a špecializovaných skúseností. Väčšinu z nich preto realizujú veľké stavebné spoločnosti, ktoré majú dostatočné kapacity a dokážu zabezpečiť kvalitnú prácu v optimálnom časovom horizonte. Patrí k nim aj spoločnosť Metrostav DS a.s.

Vyrástla pod krídlami českej akciovky Metrostav a.s., najväčšej stavebnej a inžinierskej spoločnosti na území Českej republiky, ktorá je zároveň tretím najväčším stavebným koncernom v regióne strednej a východnej Európy. Svoju silu prejavuje v schopnosti získavať a riadiť zložité projekty nielen na domácom trhu, ale aj v ďalších 15 krajinách.

Akciová spoločnosť Metrostav DS je etablovaná na našom trhu od roku 2011 a v súčasnosti disponuje rozvinutou sieťou obaľovní asfaltových zmesí, strategicky rozmiestnených po celom Slovensku. Prostredníctvom vlastných výrobných kapacít si tak zabezpečuje sebestačnosť pri realizácii širokého spektra dopravných stavieb. Stavebná spoločnosť má za sebou viacero významných projektov, ktoré nám v rozhovore priblížil jej riaditeľ Ing. Pavol Hrúzik.

Ako by ste zrekapitulovali obdobie, odkedy spoločnosť Metrostav DS funguje pod vaším vedením?

Na Slovensku pôsobím od roku 2015 a celé toto obdobie sprevádzali extrémne turbulencie. Jednak to bol nárast cien a celkový vývoj trhu zasiahnutého pandémiou a vojnou na Ukrajine, a na druhej strane bol počas tohto obdobia do funkcie vymenovaný v poradí šiesty minister dopravy, čo zakaždým prinieslo celý rad zmien. Najzávažnejší problém spočíva v tom, že na Slovensku chýba stála stratégia s prioritnými dopravnými úsekmi, ktorá by bola smerodajná pre kľúčových investorov. Ide o dôležitú súčasť domácej ekonomiky, ktorá umožňuje plánovanie veľkých investícií v dlhoročnom horizonte. V okolitých krajinách je jasne definovaná, Slovensko by sa malo v tomto smere inšpirovať.

Vaším zameraním sú dopravné stavby, presnejšie výstavba ciest a mostov. V akej kondícii sa vzhľadom na celkovú situáciu nachádza vaša spoločnosť?

Čo sa týka platovej schopnosti, všetky naše záväzky sú hradené a našim subdodávateľom platíme načas. V roku 2023 sme ako spoločnosť splnili všetky vytýčené ciele vrátane celkového hospodárskeho výsledku a v tomto tempe chceme pokračovať ďalej. Výhľad do budúcnosti bez spomenutej jednotnej stratégie však zostáva otázny a v dohľadnej dobe budú s týmto problémom zápasiť všetky stavebné firmy v krajine.

Súčasťou vášho biznisu je výroba a predaj asfaltových zmesí. Ako sa vám darí v tejto oblasti?

Naša spoločnosť sa od svojho založenia zameriavala hlavne na výrobu asfaltových zmesí a následne začala súťažiť o menšie regionálne zákazky. V roku 2016 sme získali projekt výstavby privádzača Lietavská Lúčka a začali sme realizovať aj veľké diaľničné infraštruktúrne projekty. Momentálne máme vybudovaných osem obaľovacích centier na asfaltové zmesi a darí sa nám napĺňať plán, ktorý predstavuje 360-tisíc ton asfaltu vyrobených ročne.

Môžete priblížiť niektoré z vašich najnovšie zrealizovaných veľkých projektov?

Dokončili sme výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna-Tomášovce, Lovinobaňa s dĺžkou 13,5 km, ktorý pozostáva z celkovo 11 mostných objektov. Nový cestný úsek bol otvorený v druhej polovici decembra 2022. Ďalej máme za sebou vybudovanie veľkého diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka-Žilina. S jeho realizáciou sa začalo v roku 2017. Ide o prvú diaľničnú stavbu, ktorú spoločnosť Metrostav DS uzavrela s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a stala sa generálnym dodávateľom so zmluvným záväzkom riadiť a realizovať túto stavbu.

Náš najdôležitejší a technologicky najnáročnejší projekt je v súčasnosti privádzač D3 Kysucké Nové Mesto, ktorý je vo výstavbe od konca roka 2021. Úsek v dĺžke 1,4 kilometra zahŕňa most cez rieku Kysuca, ktorý je najväčším objektom na celej stavbe. Nosnú konštrukciu mostného objektu tvorí 3-poľová spojitá konštrukcia s rozpätiami polí 43+74+43 m zavesená na dvoch dvojiciach nízkych pylónov systémom ED káblov „extradossed“. Na tomto moste sa v jeden moment spájajú tri druhy technológií pre budovanie mosta, a to pole č. 1 – betonáž hornou zavesenou skružou nad cestou I/11, pole č. 2 – letmá betonáž betónovacími vozíkmi nad riekou Kysuca a pole č. 3 – betonáž na statickej podpernej skruži. Zároveň je most budovaný systémom vahadiel, čo je veľmi náročné na stabilitu pri použití rôznych technológií.

Spomínate technologickú náročnosť, ale ktoré z najnovších projektov považujete za najnáročnejšie po koordinačnej stránke?

V roku 2023 sme realizovali viacero zákaziek pre Slovenskú správu ciest v oblasti JUH, to znamená v regiónoch Banská Bystrica a Nitra. Keďže asfalt pre všetky tieto zákazky bol kompletne dodávaný z jednej obaľovačky, museli sme skoordinovať pokládku a výrobu asfaltov na realizované stavby tak, aby sme dodržali zmluvné termíny. Spolu s ďalšími regionálnymi zákazkami šlo o práce zamerané najmä na opravu ciest.

Na aké investičné aktivity sa koncentrujete v poslednom období?

Sme etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu a našu pôsobnosť sa nám darí rozširovať aj napriek jeho špecifickým podmienkam. Ako som už spomenul, chýba jasne definovaná celoštátna stratégia výstavby cestnej infraštruktúry. Výrobný program preto musíme získavať práve prostredníctvom regionálnych zákaziek so zameraním hlavne na pokládku asfaltov. V roku 2023 sme podpísali zmluvu na kúpu ďalšej, v poradí deviatej obaľovačky asfaltových zmesí, a za vlaňajšok ide o našu najväčšiu investíciu.

Ako vnímate situáciu v oblasti ľudských zdrojov? Nachádzate dostatok kvalifikovaných pracovníkov?

Každoročne vynakladáme veľké úsilie na vyhľadávanie nových kádrov a musíme byť stále kreatívnejší, aby sme na trhu práce našli dostatok vhodných kandidátov. V tejto súvislosti nie je problémom iba odchod kvalifikovaných zamestnancov za prácou do zahraničia, ale aj vyšší priemerný vek zamestnancov vo sfére stavebníctva a legislatívne zmeny, ktoré umožňujú odchod do predčasného dôchodku. Najväčší dopyt v našom sektore tradične zaznamenávame po skúsených majstroch, stavbyvedúcich, ale celkovo aj po spoľahlivých stavebných robotníkoch. Napriek týmto úskaliam sa snažíme pravidelne dopĺňať a obmieňať naše personálne kapacity.

Aké sú vaše plány do najbližšieho obdobia a s akými víziami ste vykročili do roku 2024?

Do ďalšieho obdobia máme stanovené tri strategické ciele. V roku 2024 počítame s poklesom vo vyhlasovaní regionálnych projektov. Najväčšia výzva sa preto bude týkať zaistenia plánovaného objemu výroby asfaltových zmesí, a to už aj za pomoci nášho čerstvého prírastku, ktorým je obaľovacie centrum v Michalovciach. Z pohľadu regionálnych zastúpení sa po Prešove, Žiline a Zvolene chceme etablovať aj v západnej časti Slovenska a snahou spoločnosti je vytvoriť štvrté regionálne zastúpenie v Bratislave. Tretí strategický cieľ je stanovený na poli veľkých infraštruktúrnych projektov. Chceme byť úspešní v kľúčových projektoch Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest, aby sme mohli uplatniť naše personálne kapacity, ktoré boli doteraz nasadené na realizácii rýchlostnej cesty R2 Mýtna-Tomášovce.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...