1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Trnavská teplárenská, a.s.

Trnavska teplaren 17Od spustenia parnej kondenzačnej elektrárne uplynulo 100 rokov

Koncom minulého roka oslávila spoločnosť Trnavská teplárenská, a.s., významné jubileum – 100. výročie od spustenia parnej kondenzačnej elektrárne, ktorá sa nachádzala v časti výrobného závodu súčasného podniku. Táto výnimočná udalosť bola príležitosťou nielen k retrospektíve tradícií tepelnej energetiky v Trnave, ale aj podnetom k hodnoteniu súčasného stavu spoločnosti a perspektívy jej budúceho vývoja. O týchto, ale aj o ďalších témach súvisiacich s tepelnou energetikou sme sa zhovárali s Vladimírom Juríkom, riaditeľom prevádzky a rozvodu tepla spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s.

Aké sú základné štatistické ukazovatele spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., v súvislosti s dodávkou tepla za uplynulý rok?

V roku 2017 sme dodali našim odberateľom (užitočná dodávka) takmer 296 miliónov kWh tepelnej energie. Dodávku tepla za posledné tri roky možno označiť za stabilizovanú, keďže nové odbery tepla v tomto období dokázali eliminovať úsporné opatrenia u existujúcich odberateľov. Teplo našim zákazníkom dodávame z dvoch zdrojov: primárne, až 98 % dodávok tepla je zabezpečovaných z jadrovej elektrárne V2 Jaslovské Bohunice, a to prostredníctvom výmenníkovej stanice s výkonom 240 MWt. Zostávajúce 2 % pochádzajú zo zdroja inštalovaného priamo v závode našej spoločnosti, kde sa prostredníctvom dvoch parných kotlov K5 a K6 vyrába spaľovaním zemného plynu prehriata para o parametroch 1,2 MPa a 240° C. Táto je určená pre výmenníkovú stanicu odovzdávacej stanice tepla (OST) TN s inštalovaným výkonom 70 MW. Z výmenníkovej stanice je horúca voda pomocou čerpadiel cirkulovaná do systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) k odberateľom. Ochladená primárna voda po odobratí tepla v odberateľských odovzdávacích staniciach je prostredníctvom cirkulácie vracaná späť do výmenníkovej stanice OST TN-70MW.

Celý proces riadenia výmenníkovej stanice OST TN-70MW ako aj proces riadenia kotlov K5 a K6 je plne automatizovaný prostredníctvom programovateľného logického regulátora SIMATIC S7. Čo sa týka ekonomických ukazovateľov, spoločnosť v uplynulom roku pokračovala v intenciách predchádzajúcich období. Výnosy z hospodárskej činnosti za rok 2017 očakávame na úrovni 12,63 milióna eur, čo predstavuje veľmi mierny pokles v porovnaní s rokom 2016.

Distribúciu tepelnej energie zabezpečujete horúcovodnou sústavou, ktorá nahradila všetky parné rozvody v Trnave. Aké sú personálne a technologické nároky na pokrytie jej údržby?

V súčasnosti predstavuje celková dĺžka našich tepelných rozvodov zhruba 60,9 km, z toho sekundárne rozvody majú dĺžku 2,01 km. Približne 61,5 % rozvodov tvoria nadzemné tepelné siete a zvyšok (38,5 %) tvoria kanálové a bezkanálové tepelné siete. Čo sa týka údržby, naša spoločnosť zabezpečuje priamo výkon údržby potrubí, armatúr, kompenzátorov, šácht a pridruženej technológie. Zároveň vykonávame aj činnosti súvisiace s údržbou ochranných pásiem, venujeme sa údržbe poľnohospodárskych prejazdov, tepelných izolácií, premostení, vertikálnych podpier, prechodných lávok, betónových častí horúcovodu, axiálnych a radiálnych uložení, osových kompenzátorov, pevných bodov, šácht a údržbe mnohých ďalších technologických častí horúcovodu. Súčasne zabezpečujeme plnenie plánovaných a operatívnych požiadaviek tepelného dispečingu spojených s manipuláciami na sieti.

Technická podpora údržby tepelných sietí je priebežne realizovaná technickým personálom v súčinnosti s pracoviskom geografického informačného systému (GIS). Vzájomnou súčinnosťou oddelení prevádzky a údržby tepelných sietí, oddelenia meracej a regulačnej techniky (MaR) a oddelenia elektro sú komplexne pokryté systémové požiadavky na prevádzku tepelných sietí. Bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky tepelných sietí sme aktuálne posilnili pohotovostným systémom, prostredníctvom ktorého je zabezpečovaná 24-hodinová pohotovosť pracovníkov v profesiách nevyhnutných pre zvládnutie nepredvídaných okolností alebo neplánovaných operatívnych zásahov.

Plánujete v súvislosti so zabezpečovaním údržby horúcovodnej sústavy obstarať nové strojové zariadenia, prípadne implementovať nové technológie?

Prevádzka horúcovodnej siete kladie čoraz väčšie nároky na mobilitu, rýchlosť a efektívnosť pri riešeniach prevádzkových stavov na tepelnej sieti. Vhodné technické vybavenie je kľúčovým pre zodpovedné plnenie našich úloh. Som preto rád, že aktuálne disponujeme adekvátnym technickým zabezpečením. Prevádzku tepelných sietí sme vybavili diagnostickou technológiou pre podporu postupného prechodu z preventívnej na prediktívnu údržbu a preventívny skríning stavu podzemných tepelných sietí. Pre účely diagnostiky využívame najmodernejšie technológie z oblasti reflektometrie, termovízie, korelácie, endoskopie, akustiky a vibrodiagnostiky.

Okrem investícií do technického vybavenia sa intenzívne venujeme aj modernizácii a obnove tepelnej siete. Tieto procesy prebiehajú postupne, prioritne sa venujeme najstarším a najopotrebovanejším častiam. Patria k nim napríklad osové kompenzátory DN700, DN600 a sekčné armatúry oddeľujúce jednotlivé sekcie tepelnej siete, ktoré majú za sebou viac než 33 rokov nepretržitej prevádzky. Aplikáciou nových sekčných armatúr s 3 excentrickými klapkami postupne nahrádzame opotrebované posúvače DN700. Aktuálne sa venujeme aj výmene kanálových a nadzemných tepelných sietí za bezkanálové horúcovodné a teplovodné potrubia. Tieto zmeny realizujeme v rozsahu zodpovedajúcemu ekonomickým možnostiam spoločnosti a v závislosti od stupňa opotrebenia siete, fyzického stavu, rozsahu korózie a degradácie izolácií.

Dotkli sa inovácie aj odovzdávacích staníc tepla (OST), ktoré sú v správe vašej spoločnosti?

Naša spoločnosť v súčasnosti monitoruje, prevádzkuje a zabezpečuje údržbu 69 riadiacich systémov inštalovaných na OST. Pôvodné systémy sme nahradili platformou WINCC od firmy Siemens. Medzi hlavné benefity týchto riadiacich a dozorných systémov patrí plne automatizovaný proces riadenia prevádzky všetkých OST v podobe automatickej regulácie teploty pre ústredné kúrenie v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu. Uvedené systémy nám umožňujú aj operatívne realizovať kvalitatívne zmeny v procese dodávky tepelnej energie podľa požiadaviek odberateľov. Zároveň ponúkajú detailnú evidenciu údajov a prehľadov relevantných pre samotných zákazníkov, ale aj projektantov. Vysoký stupeň rozvoja systému automatizovaného riadenia, dozoru a zberu dát sa premieta aj do úspory osobných nákladov spoločnosti.

V súčasnosti sa venujeme kalibrácii matematického modelu v prostredí Termis 6, t.j. softvéru pre tepelno-hydraulické prepočty a analýzy umožňujúceho optimalizáciu a riadenie tepelných sietí. Prostredie Termisu poskytuje spoločnosti cenné technické informácie s jasnou konzekvenciou na zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzky tepelných sietí. Vďaka výstupom analýz z prostredia Termis máme k dispozícii kvalitatívne výrazne hodnotnejšie dáta pre projekčné účely, ktoré premietame aj do plánovaných investícií do tepelných sietí.

Aké sú ďalšie ciele a plány spoločnosti Trnavská teplárenská, a.s., do budúcnosti?

Udržanie aktuálnej pozície našej spoločnosti na trhu s teplom je v čoraz väčšej a tvrdšej konkurencii privátnych spoločností veľmi náročné. Preto myslíme aj na diverzifikáciu našich činností. Chceli by sme nadviazať na obdobie, kedy bola naša firma nielen dodávateľom, ale aj priamo výrobcom tepla a elektrickej energie. Túto činnosť sme však museli prerušiť v dôsledku havárie rotora turbíny TG3-12MWe v roku 1993. Veríme, že v súčasnosti by sme sa k uvedenej činnosti mohli opätovne vrátiť. Aj preto uvažujeme o koncepčnej transformácii našej firmy na spoločnosť moderného typu s využitím zariadení vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VU KVET), prípadne obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Táto snaha predstavuje v súčasnosti leitmotív úvah o rozvoji našej spoločnosti do budúcna.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...