1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Miba Sinter Slovakia s.r.o.

Miba Sinter 19Podnik charakterizuje kreativita, rýchlosť a kvalita

Jeden z najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne Dolného Kubína sa vyprofiloval zo štátneho podniku ZVL Dolný Kubín a rakúskej spoločnosti Miba Sintermetall AG vo Vorchdorfe v roku 1991. V tom čase sa zameriaval na produkty určené najmä pre segment automotive. Spoločný podnik vznikol s myšlienkou využiť potenciál oboch spoločností, ktoré sa vtedy zaoberali výrobou strojných súčiastok technológiou práškovej metalurgie a každá ponúkla svoje vlastné schopnosti – výrobné priestory, kvalifikovaný výrobný a technický personál, rozšírené know-how v predmete podnikania a hlavne výrazne širší prístup na trh a k zákazníkom.

Oficiálny začiatok produkcie sa spája s úvodom roka 1992, kedy mala spoločnosť 15 zamestnancov a ročný obrat približne jeden milión eur. Ďalším významným medzníkom bol november 1994, kedy rakúska spoločnosť odkúpila obchodný podiel slovenskej účasti a stala sa samostatne fungujúcim podnikom v SR. S niekoľkými drobnými organizačnými úpravami funguje pod názvom Miba Sinter Slovakia s.r.o., stabilne až doteraz. Viac prezradil v rozhovore pre časopis Priemysel Dnes konateľ spoločnosti Ing. Vladimír Toman.

Koľko zamestnancov máte aktuálne a aká firemná kultúra u vás panuje? Potýka sa aj vaša spoločnosť s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov? Aké benefity im ponúkate, aby ste si ich udržali?

V súčasnosti máme približne 1180 zamestnancov vrátane učňovského a stredoškolského dorastu. Tento počet je variabilný vzhľadom na trhové zmeny, aktuálne interné potreby spoločnosti podľa bežiacich projektov, aj kvôli situácii na pracovnom trhu. Téma dostupnosti a kvalifikovanosti pracovnej sily nás určite neobchádza, ale v kontexte vývoja spoločenských potrieb a zmien tu bola a bude, takže je viac než nutné sa jej venovať a pracovať s ňou kontinuálne a veľmi zodpovedne. Vždy hovoríme o celkovom priereze potreby vzdelaných pracovníkov a o tom, či ide o technicko-administratívne pozície alebo robotnícke profesie v celej ich šírke. Naša spoločnosť sa teda veľmi dôsledne zaoberá odbornou prípravou učňovskej mládeže (duálne vzdelávanie), rekvalifikáciou, preškoľovaním zamestnancov, ale aj veľmi úzkou spoluprácou s vysokými školami. Našou snahou je podchytiť si mladých, veľmi šikovných a talentovaných ľudí. Čo sa týka benefitov pre našich zamestnancov, v priebehu roka pravidelne prehodnocujeme naše motivačné programy, ktoré sú zamerané na sociálno-kultúrne, zdravotné a vzdelávacie aktivity, prípadne na potreby rodín našich zamestnancov.

Jedným z plánov vašej spoločnosti bolo otvorenie absolventského programu a spolupráca s vysokými školami, ktorá by vám zaistila výchovu budúcich kvalifikovaných zamestnancov. Ako sa vám túto myšlienku darí presadzovať?

Treba povedať, že určite hovoríme o veľmi dôležitej súčasti života spoločnosti. Kvalita práce s mladými ľuďmi a ich vzdelávanie na všetkých úrovniach je poistením našej budúcnosti. V tejto oblasti neustále napredujeme, máme záujem pracovať na aktuálnych témach a využívať veľa dobrých, nových nápadov. Prvú spoluprácu s učňovskými školami sme začali už koncom 90. rokov. Interne sme si vybudovali svoj vlastný systém v roku 2008 a intenzívne sme sa podieľali aj na tvorbe a riešení súčasne platného zákonného rámca pre systém duálneho vzdelávania. Výsledkom tohto procesu je terajšia starostlivosť o mladých ľudí v odboroch nástrojár, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, mechatronik a elektrikár, v ktorých máme zmluvne podchytených spolu viac ako 100 žiakov. Takto sa im snažíme vylepšovať podmienky pre ich praktický, odborný rasta po ukončení školy im chceme ponúknuť možnosť zaujímavého zamestnania.

Spolupráca so Strednou odbornou školou funguje veľmi dobre a spoločne hľadáme možnosti skvalitňovania teoretickej a odbornej prípravy žiakov. Motivačne v tomto učňovskom programe spolupracujeme aj s našou sesterskou spoločnosťou v Rakúsku vo forme krátkych výmenných programov študentov so zameraním na výmenu a získavanie skúseností. Obdobne sa venujeme aj spolupráci s vysokými školami, kde štipendijne podporujeme študentov, umožňujeme im pracovať na rôznych zaujímavých projektoch či diplomových prácach a ponúkame im prax vrátane možnosti perspektívneho zamestnania.

Od roku 1991 zásobujete zákazníkov v automobilovom priemysle. Čo patrí do vášho produktového portfólia a kto sú vaši najvýznamnejší klienti?

Produkcia našej spoločnosti je zameraná na výrobu strojných súčiastok technológiou práškovej metalurgie na báze železného prášku, hlavne pre motory a prevodovky automobilov svetových značiek. Mohli by sme povedať, že sme doma u každého známeho výrobcu automobilov, ale predsa len tými najdôležitejšími zákazníkmi sú európske značky BMW, Mercedes, VW, Audi, PSA, Renault, Fiat a iní. Vo významnej väčšine vyrábame hlavne remeňové a reťazové ozubené kolesá do motorov, synchrónne krúžky do prevodoviek a rôzne iné tvarové produkty pre aplikácie do osobných automobilov.

Motory, prevodovky aj podvozky automobilov podliehajú súčasným trendom a musia spĺňať tie najnáročnejšie kritériá bezpečnosti a ekológie. Akú úlohu zohráva v tomto smere vaša spoločnosť, ktorej mottom sú „technológie pre budúcnosť“?

Súčasné trendy smerom k bezpečnosti a ekologizácii automobilov sú veľmi dôležité. Tým, že sme hlavne výrobcom komponentov, pracujeme s našimi odberateľmi spoločne na riešení napríklad hlučnosti, znižovaní emisií pomocou vhodného dizajnu produktu, použitím nových technológií opracovania materiálov alebo kombináciou použitia vhodných materiálov. Vytvárame kvalitné podmienky na testovanie vlastností komponentov a materiálov a vzájomne sa snažíme spolupracovať vo fáze vývoja našich produktov s našimi zákazníkmi.

Ako ste na tom z hľadiska hospodárskych výsledkov? Ako sa odvíja obrat spoločnosti v závislosti od objemu predaja vašich produktov? Do ktorých krajín vyvážate resp. plánujete rozšírenie exportu do nových destinácií?

Obrat a objem výroby spoločnosti má rastúci trend. Ekonomické výsledky sú veľmi stabilné a uspokojivé. Vlani sme výraznejšie pocítili rastúci tlak trhu v súvislosti s požiadavkou znižovania CO2 emisií, meniacu sa štruktúru používaných motorov a pozvoľný nástup výroby a predaja elektromobilov. Tieto trendy sú pre nás silnou výzvou na vnútorné štrukturálne zmeny, ale zároveň aj na hľadanie nových oblastí využitia našich výrobkov. Trh pre naše výrobky je primerane stabilný a naďalej budeme pracovať hlavne so zákazníkmi automobilového priemyslu v Európe, prípadne sa budeme pozerať aj za jeho hranice do oblasti iných priemyselných aplikácií.

Akými technológiami disponujete a kam ste v poslednom období investovali? Akú úlohu zohráva v procese výroby spoločnosti Miba Sinter Slovakia výskum a vývoj, inovácie a technológie?

V súčasnosti sme veľmi samostatní vo vývoji produktov a procesov pre zákazníkov. To znamená, že máme vytvorené a tvoríme spoľahlivé riešiteľské tímy pre vývoj produktov, automatizáciu a robotizáciu výrobných procesov, retrofit a stavbu jednoúčelových strojov.
Veľmi dôležitou súčasťou a trendom optimalizácie našich používaných procesov je ich správna informatizácia a digitalizácia. Priebežne investujeme do špecializovaných technológií v oblasti CNC lisovacej techniky, do technológie brúsenia ozubenia ozubených kolies, vysokovýkonného honovania v oblasti mechanického opracovania, ale aj do tepelných procesov indukčného kalenia. V neposlednom rade sa v záujme správnych investičných a technických riešení snažíme o veľmi úzku spoluprácu s našimi dodávateľmi. Naším veľmi zaujímavým súčasným projektom je stavba a realizácia nového centra na výrobu nástrojov pre naše vlastné potreby, ktoré začína postupne nabiehať a rieši naše kapacitné potreby.

Aké výzvy pred vami stoja a čo plánujete na najbližšie obdobie?

Základnou výzvou nášho fungovania je kreativita, rýchlosť a kvalita riešenia našich projektov, dostatočná flexibilita konania a myslenia, ako aj vzdelávanie na všetkých úrovniach. V rámci konkrétnych už bežiacich významných projektov sa budeme venovať dokončeniu výrobno-technologického centra pre výrobu nástrojov a tiež ďalším realizačným krokom v oblasti automatizácie a robotizácie výrobných procesov vrátane ich optimalizácie.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...