1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Fakultná nemocnica Nitra

V obnove nemocnice chce pokračovať aj v tomto roku

Fakultná nemocnica Nitra je koncovým zdravotníckym zariadením a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý Nitriansky kraj. Ak sa na nemocnicu pozrieme z pohľadu štatistiky, hovoríme o vysokých číslach: v rámci ústavnej starostlivosti pôsobí v nemocnici 13 kliník, 10 oddelení, 7 jednotiek intenzívnej starostlivosti a nemocnica disponuje 858 lôžkami.

Ambulantným pacientom sú poskytované služby v 94 špecializovaných ambulanciách a v prevádzke je aj 17 ambulancií pohotovostnej služby. Ďalšie podrobnosti súvisiace s prevádzkovaním nemocnice nám v rozhovore priblížil MUDr. Kamil Koleják, PhD., MSc, riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra.

V rebríčku nemocníc za rok 2017, ktorý zostavuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, sa Fakultná nemocnica Nitra umiestnila na 2. mieste v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc. Čo pre vás toto umiestnenie znamená?

Na jednej strane je táto pozícia dôkazom našej ambície pokračovať v trende a snahe dosahovať pozitívne ekonomické výsledky a udržiavať vyrovnané hospodárenie. Na strane druhej si uvedomujeme, že prvenstvo z roku 2016 sme neobhájili kvôli strate bodov v oblasti transparentnosti, aj keď je potrebné povedať, že sme v tomto smere dosiahli výrazné zlepšenie komunikácie s verejnosťou a médiami obsadením postu hovorkyne nemocnice. Chýbali nám však formálne stránky daného prejavu. Ako príklad môžem uviesť webovú stránku nemocnice, ktorú sme síce transparentne vysúťažili, ale sme nútení čakať na návrh zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré pripravuje unifikovaný vizuál pre všetky fakultné nemocnice na Slovensku. Umiestnenie teda vnímame kladne, no zároveň je nám ľúto, že sme stratili body na miestach, kde sme stratoví byť nemuseli. Rád by som tiež podotkol, že naša nemocnica patrí medzi popredných lídrov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti akútnych cievnych mozgových príhod. Napriek tomu sme v ukazovateľoch predmetnej kategórie nedosiahli dostatočný počet bodov, a to kvôli zvýšenej úmrtnosti pacientov. Tento fakt je však daný zložením pacientov, ktorým poskytujeme liečbu, pretože práve naša nemocnica kumuluje pacientov s najťažšími stavmi.

Aké špecializované služby poskytuje Fakultná nemocnica Nitra?

Popri štandardných službách v základných oblastiach ako je gynekológia, interná medicína, chirurgia a traumatológia rozvíjame našu činnosť aj v špecializovaných odboroch, ktoré sa nenachádzajú v každej fakultnej nemocnici. Hovoríme o odboroch ako neurochirurgia a cievna chirurgia, v rámci ktorej poskytujeme špecializované služby v kombinácii so stomatochirurgiou. Tieto špecializované oddelenia vytvárajú predpoklad na to, aby naša nemocnica mohla aj v budúcnosti kandidovať na pozíciu traumacentra. Disponujeme tiež infekčnou klinikou, ktorej význam kontinuálne vzrastá, keďže sme jediný poskytovateľ tejto zdravotnej starostlivosti v celom Nitrianskom kraji. Okrem iného máme samostatnú kardiologickú kliniku a plastickú chirurgiu. Vďaka prítomnosti týchto špecializovaných oddelení možno konštatovať, že Fakultná nemocnica Nitra poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť vrátane onkologickej.

Počet poskytovaných zdravotníckych úkonov sa premieta do finančných ukazovateľov, v roku 2016 výnosy Fakultnej nemocnice v Nitre prekročili 45 miliónov eur. Aké sú aktuálne finančné ukazovatele nemocnice?

Fakultná nemocnica Nitra, podobne ako ďalšie nemocnice na Slovensku, prechádza v tomto roku vo vzťahu so zdravotnými poisťovňami na tzv. prospektívne rozpočty, v rámci ktorých bude zadefinovaný počet finančných prostriedkov, ktoré získame od jednotlivých poisťovní. Našou snahou je vyrokovať čo najpriaznivejšie podmienky pre možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Za 10 mesiacov roku 2017 dosiahli naše výnosy od zdravotných poisťovní takmer 36 miliónov eur. Tak ako v uplynulom roku, aj v budúcnosti sa budeme snažiť maximalizovať výnosy a „strážiť si“ náklady, aby bolo naše hospodárenie vyrovnané.

Minulý rok došlo k zmene spôsobu riadenia nemocnice a v súčasnosti už stojí na jej čele kolektívny orgán – Rada riaditeľov. Ako sa táto zmena premietla do samotnej prevádzky?

Princíp rozhodovania Rady riaditeľov vytvára predpoklad pre demokratickejší spôsob riadenia, ktorý zároveň môže napomôcť minimalizovať chybovosť pri subjektívnom pohľade na situáciu a rozhodovanie. Na druhej strane, tento spôsob vedenia je náročný na manažment procesov riadenia. Prakticky každé závažné rozhodnutie vyžaduje podpis všetkých riaditeľov, minimálnou podmienkou je súhlas dvoch riaditeľov. Na uvedenú zmenu sa prispôsobujeme a vytvárame podmienky na to, aby tento proces riadenia bol čo najefektívnejší a najrýchlejší.

Uplynulé obdobie sa nieslo aj v znamení rekonštrukcií. Významnou obnovou prešlo pracovisko ambulantnej chemoterapie, v rámci ktorej sa zvýšil počet aplikačných miest, ako aj miest pre výkon punkcií a realizáciu odberov. V novo zrekonštruovaných priestoroch vznikla nová riediareň cytostatík. Aké sú ohlasy verejnosti na tieto úpravy?

Jednoznačne pozitívne. Minulý rok sa nám tiež podarilo z vlastných finančných zdrojov vybudovať komunikačný prepoj medzi dvomi pavilónmi – chirurgickým a novým liečebným pavilónom, čo považujeme za výrazný krok vpred pre zlepšenie komfortu pri presune pacientov, ale aj zdravotníckeho personálu. V nastolenom trende mienime pokračovať aj v tomto roku. Základným zámerom je rekonštrukcia operačných sál, kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KIAM). V plánoch máme aj prípravu výstavby urgentného príjmu v štádiu projektovej dokumentácie. Tento rok sa budeme zároveň uchádzať o možnosť čerpania eurofondov.

Popri rekonštrukcii nehnuteľností sa zameriavate aj na obnovu prístrojového vybavenia nemocnice a zavádzanie nových medicínskych technológií. Môžete nám priblížiť vašu investičnú činnosť v tejto oblasti?

Kompletne sme obnovili pracovisko pre výkon endoskopickej retrográdnej cholangio-pankreatografie (ERCP). Dopĺňame a vymieňame techniku pre obory intenzívnej medicíny (zariadenia KIAM, anestetické prístroje, monitorovaciu techniku). Významnou investíciou bude tiež rekonštrukcia centrálnej sterilizácie. V pláne máme aj nákup brachyterapie a priebežné dokupovanie diagnostických prístrojov ako sú sonografy a pod. V blízkej budúcnosti plánujeme obstarať ešte ERCP prístroje. Zároveň sa chceme sústrediť na otvorenie genetickej ambulancie, pediatrických ambulancií, konkrétne detskej gastroenterológie a detskej kardiológie, a na obnovenie činnosti detskej endokrinológie.

Nitrianska nemocnica je už 16 rokov fakultnou nemocnicou a zabezpečuje výučbu študentov Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Nitrianskej univerzity. Nemocnica pôsobí tiež ako výučbové pracovisko pre Strednú zdravotnícku školu v Nitre. Pomáha vám táto spolupráca riešiť všeobecný nedostatok kvalifikovaných zamestnancov?

Využívame všetky možnosti, aby sme si zamestnancov „fixovali“, a to najmä priaznivými pracovnými a platovými podmienkami na jednotlivých pracoviskách. Spolupráca s univerzitou je tradične na dobrej úrovni. Čo sa týka spolupráce so Strednou zdravotníckou školou, boli by sme veľmi radi, keby sa škola presťahovala priamo do areálu našej nemocnice (do budovy bývalej kardiológie), vďaka čomu by sa naša spolupráca ešte zintenzívnila.

Aké sú vaše plány na najbližšie obdobie?

Hlavnými cieľmi našej nemocnice je výstavba urgentného príjmu a kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny. Tiež by sme chceli zriadiť oddelenie pre dlhodobo chorých, keďže nielen naša nemocnica a mesto Nitra, ale aj celý Nitriansky kraj trpia nedostatkom chronických lôžok. V rámci zefektívnenia pohybu pacientov plánujeme otvoriť oddelenie dlhodobo chorých v pavilóne bývalej Olympie.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechajte si ujsť...