1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov:

Od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „GDPR“).

Kladnou odpoveďou na email s odkazom na túto informáciu týmto v zmysle čl. 13 GDPR a § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. o elektronických komunikáciách“) vyjadrujete svoj dobrovoľný a informovaný súhlas: (a) so spracovaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu [čl. 6(1)(a) GDPR];  (b) s volaním a zasielaním elektronickej pošty na účely priameho marketingu (§ 62 ods. 2 zák. o elektronických komunikáciách);

a to pre nasledujúceho prevádzkovateľa osobných údajov a za nasledujúcich podmienok.

Zároveň Vás týmto chceme informovať, že Vaše nižšie uvedené osobné údaje máme v úmysle spracúvať aj na účely uvedené v bodoch (c) a (d) nižšie a nižšie uvedené informácie sa vzťahujú aj na spracovanie Vašich osobných údajov na tieto účely [čl. 13(3) GDPR].

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Obchodné meno: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.; Sídlo: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02; IČO: 45 930 678; Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96261/B;

Tel. číslo: +421917224099; Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Kategórie spracúvaných osobných údajov: Tento súhlas sa vzťahuje na nasledovné osobné údaje (i) meno a priezvisko klienta alebo potenciálneho klienta Prevádzkovateľa (ďalej ako „Dotknutá osoba“); (ii) taká firemná emailová adresa Dotknutej osoby, ktorá je k nej priraditeľná a (iii) firemné telefónne číslo Dotknutej osoby a to všetko v súvislosti s postavením Dotknutej osoby ako potenciálneho klienta a klienta Prevádzkovateľa [ďalej údaje podľa bodov (i) až (iii) ako „Osobné údaje“].

Právny základ a účel spracúvania Osobných údajov: Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na účely: (a) a (b) Priameho marketingu reklamných a marketingových služieb v súvislosti s vydavateľskou činnosťou Prevádzkovateľa, ktoré sú predmetom podnikania Prevádzkovateľa a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(a) GDPR, t.j. na základe súhlasu Dotknutej osoby; (c) Opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy v prípade, ak bude mať Dotknutá osoba v úmysle využiť služby Prevádzkovateľa a vstúpiť resp. vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(b) GDPR; (d) Splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľovi osobitný zákon ukladá povinnosť spracúvať Osobné údaje na účely osobitných predpisov a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(c) GDPR. Poskytovanie Osobných údajov na účely podľa písm. (a), (b) a (c) je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. Následkom neposkytnutia súhlasu na účel podľa písm. (a) a (b) je nekontaktovanie Dotknutej osoby a odstránenie jej Osobných údajov z databáz Prevádzkovateľa v súlade s technickými a organizačnými smernicami Prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov. Následkom neposkytnutia súhlasu na účel podľa písm. (c) je neuzavretie zmluvy s Prevádzkovateľom a odstránenie Osobných údajov Dotknutej osoby z databáz Prevádzkovateľa v súlade s technickými a organizačnými smernicami Prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov na účely podľa písm. (d) je zákonnou požiadavkou.

Príjemcovia osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov: Prevádzkovateľ poskytuje meno a priezvisko Dotknutej osoby sprostredkovateľovi a to svojej distribučnej spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 352 782, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B a to na účely distribúcie časopisov, ktorých vydavateľom je Prevádzkovateľ, Dotknutej osobe a spoločnosti RODOF, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 423/32, Rimavská Sobota 979 01, Slovenská republika, IČO: 36 635 804, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10213/S na účely spracovania účtovníctva a plnenie povinností Prevádzkovateľa v rozsahu predpísanom osobitnými právnymi predpismi, spoločnosti Credit Solution, s.r.o., so sídlom Mladých Budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 645 346, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č.: 11245/S na účely spracovania a likvidácie prípadných pohľadávok a Osobné údaje osoby, ktorá Prevádzkovateľovi poskytne interview pre časopis, ktorého je vydavateľom, redaktorovi, ktorý toto interview vedie a spracuje.

V prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, má Prevádzkovateľ zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, súdom a ďalším štátnym orgánom.

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Prevádzkovateľ neprenáša a ani v budúcnosti nebude prenášať Osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania Osobných údajov: Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje (i) počas 90 dní od prvej komunikácie s Dotknutou osobou v prípade, ak Dotknutá osoba nevyjadrí ani záujem ani nezáujem alebo vyjadrí nezáujem Dotknutej osoby vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, (ii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy v prípade, ak Dotknutá osoba vyjadrí záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ale k uzatvoreniu zmluvy nedôjde a (iii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy a jej plnenia, vrátane vysporiadania všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ak Dotknutá osoba vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a to iba v rozsahu požadovanom týmito právnymi predpismi.

Zdroj, z ktorého pochádzajú Osobné údaje: Osobné údaje pochádzajú buď priamo od Dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích osôb.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Práva Dotknutej osoby:

a) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov na účely podľa písm. (a) a (b) vyššie (t.j. na účely priameho marketingu);

b) právo požadovať prístup k svojim osobných údajom v zmysle čl. 15 GDPR;

c) právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR;

d) právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR;

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDRP;

f) právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR;

g) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR;

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a na výkon ktorého sa v SR aplikuje štvrtá hlava piatej časti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa: Práva uvedené v písm. a) až g) vyššie si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa v súlade s GDPR emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenom vyššie.

Information on the Processing of Personal Data

 Information on the Processing of Personal Data

From 25 May 2018, the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of Personal Data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016) (hereinafter referred to as the “GDPR”) applies to the processing of Personal Data. Since we have received your data from you, either directly under the GDPR or in accordance with previous legislation, or we have received them from public sources, we are providing (in accordance with Art. 13 or Art. 14 of the GDPR) the following information:

Identity and Contact Details of the Controller of Personal Data:

Business name: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.

Registered office: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

Registration No: 45 930 678

Entry in the business register: District Court Bratislava I, Section: Sro, File No 96261/B

Telephone number: 421 917 224 099

Email address: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

(hereinafter referred to as the “Controller”) 

Categories of Personal Data Processed:

This information shall cover the following Personal Data: (i) name and surname of the person authorised to act on behalf of the Client or potential Client of the Controller (hereinafter referred to as the “Client”) or of the person authorised by the Client to communicate with the Controller and the name and surname of a person who has an intention to give the Controller and interview or has given an interview for the magazine which is published by the Controller (authorised person and person authorised by the Client and a person giving an interview or that has given an interview on behalf of the Client or hereinafter referred to as the “Data Subject”); (ii) such business email address of the Data Subject that can be attributed thereto, and (iii) corporate telephone number of the Data Subject, and all this in connection with occupation of the Data Subject at the Client of the Controller (hereinafter data pursuant to points (i) to (iii) as the “Personal Data”).

Legal Basis and Purpose of the Processing of Personal Data:

The Controller processes Personal Data for the purposes of:

• direct marketing of advertising and marketing services in connection with publishing activity of the Controller which represent the business activity of the Controller based on the legal basis of Art. 6(1)(f) of the GDPR, i.e. their processing is necessary for the purposes of the legitimate interests of the Controller including processing data in the internal databases of interviewed persons of the Controller;

• measures prior to the conclusion of a contract and the performance thereof, if the Client intends to avail itself of the services of the Controller and to enter into a contractual relationship with the Controller on the legal basis of Art. 6(1)(b) GDPR, or enters into such relationship;

• meeting the legal obligations of the Controller, if the Controller is obliged by a specific law to process Personal Data for the purposes of specific legislation on the legal basis of Art. 6(1)(c) of the GDPR. 

Recipients of the Personal Data and Categories of Recipients of the Personal Data:

The Controller shall provide the name and surname of the authorised representative of the Client to the intermediary (its distribution company L. K. Permanent, spol. s r.o., registered office Hattalova 831 03, 12 Bratislava, Slovak Republic, reg. No: 31 352 782, entry in the business register: District Court Bratislava I, Section: Sro, File No 5274/B) for the distribution of magazines issued by the Controller to the Client, and to RODOF, spol. s r.o., registered office Svätoplukova 423/32, Rimavská Sobota 979 01 Slovakia, reg. No: 36 635 804, entry in the business register: District Court Banská Bystrica, Section: Sro, File No 10213/S, for the purpose of accounting and performance of obligations of the Controller to the extent prescribed by specific legislation, to Credit Solution, s.r.o., registered office Mladých budovatelov 2, 974 11 Banská Bystrica, reg. No: 36 645 346, entry in the business register: District Court Banská Bystrica, section Sro, File No 11245/S for the purposes of processing eventual outstanding invoices of the Controller and Personal Data of a person who provides the Controller with an interview for the magazine which is published by the Controller, to the writer who conducts the interview.

In the cases provided for by the specific legislation, the Controller is required by law to provide Personal Data to law enforcement authorities, tax authorities, courts and other state bodies. 

Transfer to a Third Country or to an International Organisation:

The Controller shall not and will not transfer Personal Data to a recipient in a third country or to an international organisation.

Personal Data Storage Period:

The Controller shall keep the Personal Data (i) within 90 days of the first communication with the Data Subject, if the Data Subject does not express either interest or disinterest or expresses disinterest of the Client to enter into a contractual relationship with the Controller, (ii) during the negotiations on the conclusion of a contract, if the authorised representative of the Client expresses interest of the Client to enter into a contractual relationship with the Controller, but no contract is concluded, and (iii) during the negotiations on the conclusion of a contract and performance thereof, including the settlement of all the rights and obligations deriving from the contract, if the Client enters into a contractual relationship with the Controller.

After the termination of the contract and settlement of all commitments deriving from the contract or relating thereto, the Controller shall keep the Personal Data for the period necessary subject to generally binding legislation and only to the extent required by the legislation including Personal Data of the persons, who have given an interview to the Controller which the Controller stores in internal databases for 10 years.

Legitimate Interests of the Controller:

The Personal Data processed by the Controller on the basis of Art. 6(1)(f) of the GDPR are processed for purposes of direct marketing of its marketing and advertising services in the context of its publishing activities. The legitimate interest pursued by the Controller is thus its right to conduct business.

Source of the Personal Data:

The Personal Data come either directly from the Data Subject, from publicly available sources or from third parties.

Automated Decision-Making Including Profiling:

The Controller does not carry out automated decision-making or profiling.

Rights of the Data Subject:

a) the right to request access to his or her Personal Data in accordance with Art. 15 of the GDPR;

b) the right to rectification of Personal Data in accordance with Art. 16 of the GDPR;

c) the right to erasure of Personal Data in accordance with Art. 17 of the GDPR;

d) the right to restriction of processing of Personal Data in accordance with Art. 18 GDRP;

e) the right to portability of his or her Personal Data in accordance with Art. 20 of the GDPR;

f) the right to object to processing of Personal Data in accordance with Art. 21 of the GDPR;

g) the right to withdraw consent in accordance with Art. 7(3) of the GDPR where consent is the legal basis for the processing;

h) the right to lodge a complaint with a supervisory authority, which in Slovakia is the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic and to the performance of which Title IV of Part Five of Act No 18/2018 Coll. on Personal Data protection and amending certain acts applies.

Claim of Rights by Data Subject with the Controller:

The Data Subject may claim his or her rights referred to in points (a) to (g) with the Controller in accordance with the GDPR by sending an e-mail to Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. or by post at the registered office of the Controller as referred to above.

Ochrana osobných údajov

Od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „GDPR“). Keďže sme Vaše údaje získali buď priamo od Vás počas účinnosti GDPR alebo v súlade s predchádzajúcimi právnymi predpismi alebo sme ich získali z verejne dostupných zdrojov, v súlade s čl. 13 resp. čl. 14 GDPR Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

Obchodné meno: BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.

Sídlo: Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO: 45 930 678

Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96261/B

Tel. číslo: 421 917 224 099

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Táto informácia sa vzťahuje na nasledovné osobné údaje (i) meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za klienta alebo potenciálneho klienta Prevádzkovateľa (ďalej ako „Klient“) alebo osoby poverenej Klientom na komunikáciu s Prevádzkovateľom a meno a priezvisko osoby, ktorá má v úmysle alebo ktorá poskytla Prevádzkovateľovi interview pre časopis, ktorého je Prevádzkovateľ vydavateľom (oprávnená osoba a osoba poverená Klientom a osoba poskytujúca alebo ktorá poskytla interview v mene Klienta ďalej ako „Dotknutá osoba“); (ii) taká firemná emailová adresa Dotknutej osoby, ktorá je k nej priraditeľná a (iii) firemné telefónne číslo Dotknutej osoby a to všetko v súvislosti s pracovným zaradením Dotknutej osoby u Klienta Prevádzkovateľa [ďalej údaje podľa bodov (i) až (iii) ako „Osobné údaje“].

 

Právny základ a účel spracúvania Osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na účely:

· Priameho marketingu reklamných a marketingových služieb v súvislosti s vydavateľskou činnosťou Prevádzkovateľa, ktoré sú predmetom podnikania Prevádzkovateľa a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(f) GDPR, t.j. ich spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a to vrátane spracovania v interných databázach interviewovaných osôb Prevádzkovateľa;

· Opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy v prípade, ak bude mať Klient v úmysle využiť služby Prevádzkovateľa a vstúpiť resp. vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(b) GDPR;

· Splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľovi osobitný zákon ukladá povinnosť spracúvať Osobné údaje na účely osobitných predpisov a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(c) GDPR.

 

Príjemcovia osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje meno a priezvisko oprávneného zástupcu Klienta sprostredkovateľovi a to svojej distribučnej spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 352 782, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B a to na účely distribúcie časopisov, ktorých vydavateľom je Prevádzkovateľ, Klientovi; spoločnosti RODOF, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 423/32, Rimavská Sobota 979 01, Slovenská republika, IČO: 36 635 804, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel  Sro, vložka č. 10213/S na účely spracovania účtovníctva a plnenie povinností Prevádzkovateľa v rozsahu predpísanom osobitnými právnymi predpismi, spoločnosti Credit Solution, s.r.o., so sídlom Mladých Budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 645 346, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č.: 11245/S na účely spracovania a likvidácie prípadných pohľadávok a Osobné údaje osoby, ktorá Prevádzkovateľovi poskytuje interview pre časopis, ktorého je Prevádzkovateľ vydavateľom, redaktorovi, ktorý toto interview vedie a spracuje.

V prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, má Prevádzkovateľ zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, súdom a ďalším štátnym orgánom.

 

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Prevádzkovateľ neprenáša a ani v budúcnosti nebude prenášať Osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania Osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje (i) počas 90 dní od prvej komunikácie s Dotknutou osobou v prípade, ak Dotknutá osoba nevyjadrí ani záujem ani nezáujem  alebo vyjadrí nezáujem Klienta vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, (ii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy v prípade, ak oprávnený zástupca Klienta vyjadrí záujem Klienta vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ale k uzatvoreniu zmluvy nedôjde a (iii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy a jej plnenia, vrátane vysporiadania všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ak Klient vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a to iba v rozsahu požadovanom týmito právnymi predpismi vrátane Osobných údajov osôb, ktoré Prevádzkovateľovi poskytli interview, ktoré Prevádzkovateľ uchováva v interných databázach po dobu 10 rokov.

 

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Prevádzkovateľ:

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe čl. 6(1)(f) GDPR, Prevádzkovateľ spracúva na účely priameho marketingu svojich marketingových a reklamných služieb v súvislosti so svojou vydavateľskou činnosťou. Oprávnený záujem, ktorý Prevádzkovateľ sleduje je teda jeho právo podnikať.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú Osobné údaje:

Osobné údaje pochádzajú buď priamo od Dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích osôb.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Práva Dotknutej osoby:

a) právo požadovať prístup k svojim osobných údajom v zmysle čl. 15 GDPR;

b) právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR;

c) právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR;

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDRP;

e) právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR;

f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR;

g) právo odvolať súhlas v zmysle čl. 7(3) GDPR, ak je súhlas právnym základom spracúvania;

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a na výkon ktorého sa v SR aplikuje štvrtá hlava piatej časti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa:

Práva uvedené v písm. a) až g) vyššie si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa v súlade s GDPR emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenom vyššie.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Od 25.05.2018 sa uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „GDPR“). Keďže sme Vaše údaje získali buď priamo od Vás počas účinnosti GDPR alebo v súlade s predchádzajúcimi právnymi predpismi alebo sme ich získali z verejne dostupných zdrojov, v súlade s čl. 13 resp. čl. 14 GDPR Vám poskytujeme nasledovné informácie:

 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov:

 

Obchodné meno:            BUSINESS MEDIA, spol. s r.o.

 

Sídlo:                                    Odborárska 21, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

 

IČO:                                       45 930 678

 

Zápis v OR:                         Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 96261/B

 

Tel. číslo:                             421 917 224 099

 

Email:                                   info@priemyseldnes.sk

 

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

 

Táto informácia sa vzťahuje na nasledovné osobné údaje (i) meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za klienta alebo potenciálneho klienta Prevádzkovateľa (ďalej ako „Klient“) alebo osoby poverenej Klientom na komunikáciu s Prevádzkovateľom a meno a priezvisko osoby, ktorá má v úmysle alebo ktorá poskytla Prevádzkovateľovi v mene Klienta interview pre časopis, ktorého je Prevádzkovateľ vydavateľom (oprávnená osoba a osoba poverená Klientom a osoba poskytujúca alebo ktorá poskytla interview v mene Klienta ďalej ako „Dotknutá osoba“); (ii) taká firemná emailová adresa Dotknutej osoby, ktorá je k nej priraditeľná a (iii) firemné telefónne číslo Dotknutej osoby a to všetko v súvislosti s pracovným zaradením Dotknutej osoby u Klienta Prevádzkovateľa [ďalej údaje podľa bodov (i) až (iii) ako „Osobné údaje“].

 

Právny základ a účel spracúvania Osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje na účely:

 

 • Priameho marketingu reklamných a marketingových služieb v súvislosti s vydavateľskou činnosťou Prevádzkovateľa, ktoré sú predmetom podnikania Prevádzkovateľa a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(f) GDPR, t.j. ich spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, a to vrátane spracovania v interných databázach interviewovaných osôb Prevádzkovateľa;

 • Opatrení pred uzatvorením zmluvy a plnenia zmluvy v prípade, ak bude mať Klient v úmysle využiť služby Prevádzkovateľa a vstúpiť resp. vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(b) GDPR;

 • Splnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, ak Prevádzkovateľovi osobitný zákon ukladá povinnosť spracúvať Osobné údaje na účely osobitných predpisov a to na právnom základe podľa čl. 6(1)(c) GDPR.

 

Príjemcovia osobných údajov a kategórie príjemcov osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ poskytuje meno a priezvisko oprávneného zástupcu Klienta sprostredkovateľovi a to svojej distribučnej spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 352 782, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5274/B a to na účely distribúcie časopisov, ktorých vydavateľom je Prevádzkovateľ, Klientovi a spoločnosti RODOF, spol. s r.o., so sídlom Svätoplukova 423/32, Rimavská Sobota 979 01, Slovenská republika, IČO: 36 635 804, zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel  Sro, vložka č. 10213/S      na účely spracovania účtovníctva a plnenie povinností Prevádzkovateľa v rozsahu predpísanom osobitnými právnymi predpismi.

 

V prípadoch, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, má Prevádzkovateľ zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom, súdom a ďalším štátnym orgánom.

 

Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

 

Prevádzkovateľ neprenáša a ani v budúcnosti nebude prenášať Osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania Osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje (i) počas 90 dní od prvej komunikácie s Dotknutou osobou v prípade, ak Dotknutá osoba nevyjadrí ani záujem ani nezáujem  alebo vyjadrí nezáujem Klienta vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, (ii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy v prípade, ak oprávnený zástupca Klienta vyjadrí záujem Klienta vstúpiť do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom, ale k uzatvoreniu zmluvy nedôjde a (iii) počas rokovaní o uzatvorení zmluvy a jej plnenia, vrátane vysporiadania všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, ak Klient vstúpi do zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.

 

Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, Prevádzkovateľ uchováva Osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi a to iba v rozsahu požadovanom týmito právnymi predpismi, vrátane Osobných údajov osôb, ktoré Prevádzkovateľ uchováva v interných databázach po dobu 10 rokov.

 

Oprávnené záujmy, ktoré sleduje Prevádzkovateľ:

 

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe čl. 6(1)(f) GDPR, Prevádzkovateľ spracúva na účely priameho marketingu svojich marketingových a reklamných služieb v súvislosti so svojou vydavateľskou činnosťou. Oprávnený záujem, ktorý Prevádzkovateľ sleduje je teda jeho právo podnikať.

 

Zdroj, z ktorého pochádzajú Osobné údaje:

 

Osobné údaje pochádzajú buď priamo od Dotknutej osoby, z verejne dostupných zdrojov alebo od tretích osôb.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

 

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Práva Dotknutej osoby:

 

 1. právo požadovať prístup k svojim osobných údajom v zmysle čl. 15 GDPR;

 2. právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 GDPR;

 3. právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 GDPR;

 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 18 GDRP;

 5. právo na prenosnosť svojich osobných údajov v zmysle čl. 20 GDPR;

 6. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR;

 7. právo odvolať súhlas v zmysle čl. 7(3) GDPR, ak je súhlas právnym základom spracúvania;

 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a na výkon ktorého sa v SR aplikuje štvrtá hlava piatej časti zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uplatnenie práv Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa:

 

Práva uvedené v písm. a) až g) vyššie si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa v súlade s GDPR emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, uvedenom vyššie.

 

Inzerujte s nami

Cenník inzercie do časopisu Priemysel Dnes

(Všetky ceny sú bez DPH.)

Vnútorné strany časopisu:                            Obálka časopisu:
2/1 A4 strany - 3 500 €                                 Vnútorné strany obálky - 3250 €
1/1 A4 strana - 2 657 €                                 Posledná - vonkajšia strana - 3500 €
1/2 A4 strany - 1 800 €
1/3 A4 strany - 1 618 €
1/4 A4 strany - 1 150 €
1/8 A4 strany - 623 €
1/16 A4 strany - 400 €

Opakovaná inzercia
Veľkosť inzercie od ¼ A4 strany vyššie:                            Veľkosť inzercie 1/16 A4 strany (logo,vizitka):
Počet opakovaní      Percento zľavy z celkovej ceny         Počet opakovaní      Percento zľavy z celkovej ceny
2                               17 %                                                 2                               15 %
3                               25 %                                                 3                               20 %     
4                               30 %                                                 4                               30 %   
5                               35 %                                                 5                               40 %
6                               40 %                                                 6                               50 %    
7                               40 %                                                 7                               50 %
    

Cenník reklamy (banneru) na web – www.priemyseldnes.sk
Rozmery v pixloch (š x v)        Cena v € bez DPH        Doba zverejnenia
220 x 100                                250                              30 dní
220 x 220                                350                              30 dní
220 x 350                                550                              30 dní
220 x 500                                650                              30 dní
220 x 660                                800                              30 dní


220 x 100                                350                              60 dní
220 x 220                                490                              60 dní
220 x 350                                770                              60 dní
220 x 500                                910                              60 dní
220 x 660                               1120                             60 dní


220 x 100                                450                              90 dní
220 x 220                                630                              90 dní
220 x 350                                990                              90 dní
220 x 500                               1170                             90 dní
220 x 660                               1440                             90 dní

Rozmery inzercie v časopise
(inzercia je v plnej farebnosti; všetky rozmery sú v milimetroch – šírka x výška)

inzercia-na-web

Ďalšie články...

 1. O nás
PREDPLAŤTE SI