1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Žilinská univerzita v Žiline

Zilinska univ 17Vzdelávací a vedecký potenciál úspešne prepája s praxou

Žilinská univerzita v Žiline patrí k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Počas 65 rokov existencie z jej brán vyšlo 81 500 absolventov. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami, a to nielen počtom študentov či ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou a zahraničnou aktivitou. Univerzita má podpísané bilaterálne zmluvy s viac ako 50 krajinami sveta.

Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Svojím odborným profilom patrí k jedinečným na Slovensku. Na 7 fakultách ponúka 129 akreditovaných študijných programov. Konkurencieschopnosť univerzity zvyšuje 13 špičkovo vybavených vedeckovýskumných centier a dve výskumné pracoviská. V oboch sú vytvorené podmienky pre inkubátory nových firiem a podporu regiónu. V oblasti vedy a výskumu je Žilinská univerzita zapojená do riešenia takmer 200 domácich a 65 zahraničných vedeckých projektov. Ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí.

Aktuálne na Žilinskej univerzite študuje 7531 študentov, z toho 593 externou formou. Bakalárske študijné programy študuje 4881 študentov, ďalších 2298 študentov študuje inžinierske alebo magisterské študijné programy a doktorandov v treťom stupni štúdia je 352. Viac ako tretinu študentov, 34 %, tvoria ženy. „Dlhodobým zámerom Žilinskej univerzity je využívanie a zhodnocovanie vzdelávacieho a vedeckého potenciálu na špičkovej európskej úrovni, široký rozvoj medzinárodnej spolupráce so vzdelávacími a výskumnými organizáciami a permanentné prehlbovanie spätosti so spoločenskou praxou,“ prízvukuje rektor prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., s ktorým tieto témy rozoberáme v nasledujúcom rozhovore.

Ako sa vám darí napĺňať dlhodobé zámery v oblasti vedy a výskumu?

V rámci dlhodobého zámeru v oblasti vedy a výskumu sú indikátory pre hodnotenie vedy a výskumu zamerané na tri hlavné kategórie: riešenie výskumných projektov domácich a zahraničných agentúr, kvalitné publikácie v impaktovaných časopisoch, ktoré sú indexované v medzinárodných profesijných databázach ako je napr. Current Content Connect a spolupráca s priemyslom. V oblasti grantovej úspešnosti domácich projektov sa situácia stabilizuje v počtoch získaných projektov a rastúci trend si udržuje aj objem financií získaných na ich riešenie.

Po úspešnom riešení 25 projektov v rámci siedmeho rámcového programu EÚ sa pracoviská Žilinskej univerzity zapojili do programu H2020. V súčasnosti riešime 11 projektov a ďalšie sú v procese schvaľovania. Hlavný dôraz pri riešení projektov je kladený na dopravu, inteligentné dopravné systémy, priemysel a dopravu pre 21. storočie, a v neposlednom rade aj na digitálne technológie. Zámery univerzity v oblasti vytvárania multidisciplinárnych projektových tímov boli realizované dobudovaním Univerzitného vedeckého parku a Výskumného centra. Dobudovaním kvalitnej technickej a personálnej infraštruktúry sme vytvorili všetky predpoklady, aby bola Žilinská univerzita dôstojnou súčasťou európskeho výskumného priestoru.

A čo spolupráca s európskymi výskumnými inštitúciami?

Máme rozvinutú zmluvnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní s desiatkami univerzít, vysokých škôl a vzdelávacích inštitúcií z mnohých krajín na celouniverzitnej a fakultnej úrovni nielen v rámci Európy, ale aj Ameriky, Ázie a Afriky, ako napríklad s The UC Berkeley – College of Engineering v USA, Moscow State University of Railway Engineering v Ruskej federácii, Ningbo University of Technology v Číne alebo Toyohashi University of Technology v Japonsku.

Zamestnávatelia majú o spoluprácu so Žilinskou univerzitou dlhodobo veľký záujem. Ktoré sú najdôležitejšie partnerstvá?

Každoročne riešime viac ako 250 úloh pre prax. Vo finančnom vyjadrení v tejto oblasti poskytujeme viac ako tretinu výkonov všetkých slovenských univerzít. Žilinská univerzita aktívne spolupracuje s poprednými slovenskými a medzinárodnými spoločnosťami, napr. Huawei Technologies, Siemens, Železnice Slovenskej republiky, Kia Motors Slovakia, Scheidt&Bachmann a iné.

Univerzita je úspešná pri získavaní zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Aké projekty ste v uplynulom období realizovali s podporou NFP?

V programovacom období 2007 – 2013 univerzita realizovala zo štrukturálnych fondov 92 projektov v celkovej výške takmer 151 mil. eur. V programovacom období 2014 – 2020 má zatiaľ schválených 18 projektov v celkovej hodnote viac ako 22 mil. eur. V aktuálnom programovacom období sme už zrealizovali 5 projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraných na znižovanie energetickej náročnosti budov. Aktuálne je rozpracovaný projekt na zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity z Integrovaného regionálneho operačného programu, tri projekty z Operačného programu Výskum a inovácie, jeden projekt z Operačného programu Ľudské zdroje a dva projekty z programu Interreg – cezhraničná spolupráca Slovensko – Česko.

Žilinská univerzita ako prvá na Slovensku do študijného programu zahrnula problematiku monitorovania a analýzy počítačových sietí ako povinnú tému. Aké ďalšie novinky pripravujete pre študentov?

Fakulty priebežne aktualizujú a inovujú študijné programy. Do jednotlivých predmetov zaraďujeme témy v súlade s najnovšími poznatkami vedy, výskumu a požiadaviek praxe. So subjektmi výrobnej sféry, sféry služieb a s organizáciami verejnej správy sme v pravidelnom a úzkom kontakte. Študenti riešia v spolupráci s praxou aj svoje záverečné práce, najlepšie z nich firmy pravidelne oceňujú. Pre študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia sme pripravili novinku – interný grantový systém zameraný na podporu realizácie vlastných vedeckovýskumných zámerov. Univerzita podporí finančným grantom študentské projekty zamerané na konkrétne technické riešenia a prototypy. Študenti doktorandského štúdia si môžu v rámci podujatí nad rámec ich študijného programu rozvíjať zručnosti potrebné na zapojenie sa do medzinárodných výskumných projektov. K tradičným aktivitám na Žilinskej univerzite patrí unikátny start-up program Povolanie podnikateľ. V rámci tohto programu môžu študenti získať aj podnikateľské zručnosti a svoje podnikateľské nápady rozvíjať pod odborným vedením.

Vláda SR v minulom roku prispela na rekonštrukciu internátov sumou 50 mil. eur. Ako ste tieto financie využili?

V prvej fáze bola našej univerzite na rekonštrukciu internátov pridelená suma 1,041 mil. eur. Vďaka týmto zdrojom sa realizovali stavebné úpravy a sanácia vonkajších plôch, rekonštrukcia balkónov a výmena okien, termostatizácia objektov, oprava kanalizácie, interiérové vybavenie, rekonštrukcia práčovní a skladových priestorov, nákup posteľnej bielizne a maľovanie. Z plánovanej druhej etapy môžeme rekonštruovať blok H na internátoch na Veľkom Diele, na ktorý máme vydané stavebné povolenie. Z iných zdrojov sme v minulosti realizovali stavebné úpravy bloku G na internátoch na Veľkom Diele.

Aké investície sa vám podarilo zrealizovať v roku 2018?

Najvýznamnejšie boli projekty na zníženie energetickej náročnosti budov, napríklad budovy AG, AR či bloku B budovy Fakulty bezpečnostného inžinierstva. V minulom roku sa začal realizovať projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry“. Projekt je zahrnutý do Integrovaného regionálneho operačného programu a študenti a zamestnanci univerzity ho vnímajú veľmi pozitívne.

Môžete priblížiť investičné plány univerzity na tento rok?

Máme pripravené a začali sme realizovať viaceré investičné akcie podporené zo štrukturálnych fondov. Chceme pokračovať v znižovaní energetickej náročnosti budov internátov, školskej budovy blok B a C na letisku v Dolnom Hričove a iných univerzitných budov. Máme záujem realizovať aj investičné zámery z vlastných zdrojov, prípadne z účelových dotácií. Patrí medzi ne výstavba archívu univerzity, rekonštrukcia telocvične, modernizácia atletickej dráhy a multifunkčných ihrísk, rekonštrukcia chatiek v Univerzitnom stredisku Zuberec   a vybudovanie parkoviska v areáli Fakulty riadenia a informatiky.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...