1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

ZSSK CARGO 17Chce poskytovať komplexné logistické služby

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) vznikla 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Poslaním spoločnosti je poskytovať služby železničnej nákladnej prepravy vrátane prekládky tovarov na východe Slovenska a prenájom, údržbu a opravy koľajových vozidiel. Minulý rok a ďalšie plány do budúcnosti predstavuje v rozhovore predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Martin Vozár, MBA.

Ako sa vyvíjal železničný trh nákladnej prepravy v minulom roku?

Začiatok minulého roka sa vyznačoval pokračujúcim dopytom po prepravách tovarov najmä v oblasti hromadných (sypkých) substrátov vstupujúcich do výroby ocele v závodoch na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Rakúsku. Od februára množstvo výlukových prác na ukrajinskej infraštruktúre, nedostatok rušňov a ďalšie interné problémy Ukrajinských železníc spôsobovali výpadok objemov hutníckych surovín v smere z Ukrajiny do SR a susedných štátov. Spôsobilo to pokles výkonov oproti očakávanej skutočnosti o takmer 1,5 milióna ton. Tento sklz sa nám podarilo čiastočne eliminovať. Zapojili sme sa do prepráv tovarov po alternatívnych prepravných trasách, zvýšili sa hlavne prepravy z prístavov na pobreží Baltského, Jadranského a Čierneho mora, ale aj tranzit cez Bielorusko. Prepravy z poľských prístavov sme zabezpečovali nielen po slovenskom území, ale aj cez Poľsko prostredníctvom dcérskej spoločnosti. Objem prepravy tovaru realizovaný v zahraničí, ktorý sme takmer zdvojnásobili, dosiahol cca. 1,5 milióna ton. Na tieto prepravy sme použili takmer výlučne vlastný park rušňov a vozňov, vďaka čomu sa dosiahlo ich vyššie produktívne využitie.

Aké sú ekonomické výsledky za rok 2018?

Plánovaný hospodársky výsledok bol na úrovni 39-tisíc eur pri celkových tržbách 287 miliónov eur. Skutočné tržby z prepravy predpokladáme na úrovni 255 miliónov eur, pričom plánovaný hospodársky výsledok prekročíme viac ako dvojnásobne. V nákladovej oblasti hospodárenie v roku 2018 ovplyvnili hlavne rastúce ceny energií, kde jednotková cena elektrickej energie medziročne stúpla o viac ako 10 % a nafty o 8,5 %. Ďalší negatívny dopad na hospodárenie mali legislatívne zmeny zákonníka práce a kolektívnej zmluvy. Zavedenie sociálneho balíčka nám zvýšilo náklady o 1,4 milióna eur a spolu s priemerným nárastom miezd o 4,9 % sa osobné náklady medziročne navýšili o 5,6 milióna eur. Na druhej strane sme zaznamenali nárast objemu prepráv na zahraničných úsekoch, ktorý aspoň čiastočne kompenzoval výpadok prepráv tovarov cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Pozitívne hodnotím dosiahnuté výsledky v oblasti poskytovania služieb údržby a opráv koľajových vozidiel pre externé subjekty, kde sme vykázali nárast realizovaných objemov, zvýšila sa efektívnosť činnosti aj tržby. To isté platí aj o prenájmoch nákladných vozňov a rušňov, kde sme prekročili ročný plán tržieb.

Aký objem dosiahla preprava tovarov v minulom roku?

ZSSK CARGO prepravila v roku 2018 približne 34,4 milióna ton tovaru, o takmer 4 % menej oproti predchádzajúcemu roku. Najvyšší nárast sme zaznamenali pri dovoze uhlia vďaka opätovnému získaniu prepráv českého uhlia pre slovenského zákazníka. Najvýznamnejší pokles nastal v dovoze a tranzite železnej rudy. Prepravy pre hutnícky priemysel naďalej tvorili dve tretiny z celkového objemu prepravy. Práve kolísanie výkonov hutníctva v SR a okolitých krajinách v dôsledku prebytku lacnej čínskej ocele na svetových trhoch významne ovplyvňovalo výsledky spoločnosti v ostatných rokoch.

Naša spoločnosť má naďalej vysoký, 73-% podiel na trhu železničnej nákladnej dopravy na Slovensku, a to aj napriek plnej liberalizácii trhu. Toto číslo je najvyššie v porovnaní s okolitými štátmi. Napriek strednodobým prognózam rastu dopravného trhu bude náročné zvýšiť objem prepravy na Slovensku bez zmeny prístupu štátnych a európskych orgánov. Ohrozené sú hlavne prepravy ucelených vlakov z dôvodu nestáleho cenového tlaku konkurencie, ale aj prepravy jednotlivých vozňových zásielok vzhľadom na konkurenciu cestných dopravcov. Ďalší rast závisí nielen od schopnosti spoločnosti reagovať na nové výzvy trhu a od úspešnosti v konkurenčnom boji, ale aj od participácie štátu či EÚ v napĺňaní dopravnej politiky. S cieľom diverzifikovať tieto riziká sa spoločnosť začala intenzívnejšie venovať aj prepravám v zahraničí.

Aké plány v hospodárení ste si vytýčili na rok 2019?

Naším hlavným cieľom je dosiahnuť vyrovnaný hospodársky výsledok aj napriek rastúcim nákladom a neistej situácii na Ukrajine. Celkové výnosy očakávame vo výške presahujúcej 306 miliónov eur, pričom takmer 272 miliónov eur by mali tvoriť tržby z prepravy tovarov. V tomto roku očakávame objem prepravy približne na úrovni 34,6 milióna ton tovaru. Jednou z možností rastu objemov a tržieb je rozširovanie pôsobnosti v zahraničí. V Poľsku pôsobíme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti. Rovnaký prístup sme zvolili aj pre ďalšie okolité krajiny. Na uvedené prepravy plánujeme nasadiť aj nové, prenajaté viacsystémové rušne. Ideme v súlade s celoeurópskym trendom, kedy sa záťaž prestáva odovzdávať na hraniciach štátov a dopravcovia začínajú realizovať prepravu na celej prepravnej ceste z miesta nakládky až po miesto vykládky.

Ako riešite modernizáciu rušňov? Ako sa uzatvoril tender na prenájom rušňov?

V súčasnosti ZSSK CARGO využíva viac ako 450 rušňov, z toho 225 elektrických. Spôsobilých prechodu viacerými trakčnými napäťovými systémami je len 23 rušňov, teda 10 %. Nosné rady majú v priemere 36 resp. 29 rokov. Obnova parku v porovnaní s okolitými krajinami dlhodobo absentovala, čo výrazne oslabovalo našu konkurencieschopnosť, a posúvala nás do pozície dopravcov na lokálne výkony v rámci SR. Aj preto sme v máji 2018 vyhlásili súťaž na prenájom 10 viacsystémových rušňov. Už v decembri boli dodané prvé dva nové rušne Siemens Vectron. Ďalšie dva sme prevzali v januári 2019 a ďalších 6 rušňov by sme mali zaradiť do prevádzky do apríla. Použitie viacsystémových rušňov podporuje nový model realizácie prepráv. Vieme realizovať medzinárodné výkony bez potreby výmeny rušňov na hraniciach, čo významne skráti prepravný čas a znižuje náklady. Obstaraním nových rušňov sme získali konkurenčnú výhodu, ktorá nám pomôže zachovať si postavenie na trhu a získať nové trhy aj zákazníkov.

V júni ste získali certifikát AEO (Authorized Economic Operator). Čo to znamená pre spoločnosť?

Držiteľom certifikátu AEO sme od 26. júna 2018. To znamená, že ZSSK CARGO je schváleným hospodárskym subjektom so štatútom AEO. Ako schválený hospodársky subjekt využívame pri prepravách v jednotlivých členských štátoch uľahčenia pokiaľ ide o colné kontroly týkajúce sa bezpečnosti a ochrany, ale aj zjednodušené postupy stanovené colnými predpismi. Pri absolvovaní zjednodušenej kontroly je táto ďalším štátom uznávaná, čo urýchli nielen pohyb tovaru v rámci EÚ, ale takisto sa zjednodušia niektoré formálne procedúry. Spoločnosť sa zaradila do elitného zoznamu slovenských firiem, ktoré tento certifikát vlastnia.

Ministerstvo dopravy schválilo strategický plán spoločnosti na roky 2018 až 2022. Môžete ho priblížiť?

Strategický plán definuje poslanie a víziu, určuje top ciele na najbližšie roky a predpoklady pre naplnenie nastaveného finančného modelu. Implementačný plán je rozdelený do siedmich kľúčových projektov, ktoré sú zamerané na zefektívnenie činnosti spoločnosti, modernizáciu aktív, rozšírenie poskytovaných služieb, ale aj na opatrenia vyžadujúce participáciu akcionára resp. železničného manažéra infraštruktúry. Naším zámerom je transformovať sa z operátora poskytujúceho „len“ dopravu na poskytovateľa komplexných logistických služieb vrátane prepráv „door-to-door“ služieb, teda na model univerzálneho operátora. Chceme poskytovať širšiu paletu služieb, či už využívaním vlastných kapacít alebo formou spolupráce s externými partnermi.

Spoločnosť ZSSK CARGO uplynulý rok vstúpila do iniciatívy Rail Freight Forward. Aké sú zámery a ciele tejto koalície?

Ide o koalíciu európskych železničných nákladných spoločností, ktoré sa zaviazali znížiť negatívny vplyv cestnej nákladnej dopravy na našu planétu. Koalícia má ambíciu zvýšiť do roku 2030 podiel železničnej nákladnej dopravy zo súčasných 18 na 30 %. Dôležité je ponúkať železničnú dopravu v čo najvyššej kvalite, v dobrej cene a smerovať inovácie nákladnej železničnej dopravy k tomu, aby bola taká jednoduchá ako preprava tovarov po cestách.

Koalícia RFF pre marketingovú podporu svojich cieľov vytvorila projekt Noah’s Train (Noemov vlak) – kontajnerový vlak, ktorý bol vypravený z Katovíc a križuje Európu. V mestách ako Viedeň, Berlín, Paríž a Brusel má plánované podujatia na prilákanie pozornosti médií a širokej verejnosti. V každom z týchto miest budú umelci na kontajnery maľovať obrazy zvierat, čím sa chce poukázať na ekologický aspekt železničnej dopravy. Noemov vlak by mal svoju púť ukončiť v Brazílii na medzinárodnej konferencii COP 25 zameranej na klimatické zmeny.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...