1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Západoslovenská distribučná, a.s.

zapadoslovenska distribucnaZákazníkom vlani dodala najvyšší objem elektriny

Najväčší distribútor elektrickej energie na Slovensku, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., potvrdila svoju pozíciu aj v uplynulom roku, kedy dodala zákazníkom historicky najvyšší objem elektriny. Západoslovenská distribučná, a.s., sa však nezameriava len na dosahovanie vysokých ekonomických ukazovateľov.

Jej poslaním je predovšetkým bezpečná a spoľahlivá distribúcia elektriny za účelom zlepšovania kvality života obyvateľov západného Slovenska. Preto realizuje významné investície do obnovy a rozvoja distribučných zariadení a rozvoja elektronických služieb pre svojich zákazníkov. O nových projektoch spoločnosti, investíciách smerujúcich do posilnenia interných procesov, ale aj o ďalších nemenej zaujímavých témach sme sa zhovárali s Ing. Andrejom Jurisom, predsedom predstavenstva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Finančné ukazovatele spoločnosti za uplynulý rok potvrdzujú obdobie konjunktúry. Bola to príležitosť aj na rozvoj investičných aktivít spoločnosti?

Hospodárske výsledky našej spoločnosti za rok 2017 odrážajú historicky najvyšší objem elektriny, ktorý sme dodali našim zákazníkom. Rast objemu distribúcie elektriny, ako aj požiadavky na vybudovanie nových pripojení a zvýšenie kapacity existujúcich pripojení sa prejavuje aj na rastúcom objeme preinvestovaných prostriedkov. V priebehu roka sme preinvestovali približne 74 miliónov eur. Finančné prostriedky smerovali predovšetkým do rozvoja a obnovy distribučnej sústavy.

Jedným z najvýznamnejších investičných projektov bolo pripojenie priemyselného parku Nitra Sever, kde sa nachádza okrem iných zákazníkov aj automobilka Jaguar Land Rover. V rámci uvedeného projektu sme investovali milióny eur do rozšírenia siete, aby sme zabezpečili dodávku elektriny nielen pre automobilku, ale aj pre celý priemyselný park. Podobnú investíciu sme realizovali aj pre spoločnosť Amazon v priemyselnom parku Sereď, kde sme napríklad postavili novú rozvodňu, aby bola zabezpečená spoľahlivá distribúcia elektriny pre celý región. Kvôli enormným požiadavkám na nové pripojenia v regióne západného Slovenska počítame s podstatným zvýšením objemu investícií aj v tomto roku.

Investične sa venujete hlavne novým projektom alebo sa zameriavate aj na rozvoj interných procesov?

Okrem investovania do nových projektov sme realizovali aj údržbu distribučnej sústavy. Primárnym cieľom týchto investícií bolo zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sme sa venovali aj inštalácii elektrometrov, a to vrátane inteligentných meracích systémov. Pri inštalácii postupujeme podľa plánu tak, aby do konca roka 2020 využívalo túto technológiu takmer 200-tisíc zákazníkov. Inteligentný merací systém umožní efektívnejší monitoring distribučnej sústavy, účinnejšie odhaľovanie nelegálnych odberov a rýchlejšiu identifikáciu porúch, čo nám umožní aj zrýchliť odstraňovanie porúch. Vzhľadom na plnú automatizáciu systému príde k výraznej eliminácii fyzických odpočtov, ktoré zaťažovali prevádzkovateľa aj samotného koncového odberateľa. Finančné prostriedky smerovali aj do zlepšovania online služieb pre zákazníkov.

Okrem pripájania veľkých investičných projektov dostávate určite množstvo žiadostí aj zo strany bežných odberateľov. Kedysi bol proces pripojenia do distribučnej sústavy pomerne náročný. Zmenili ste v tomto smere niečo?

Zákazníkom zjednodušujeme komunikáciu s našou spoločnosťou tak, že ju posúvame do online prostredia. Čoraz viac služieb je možné vybaviť priamo prostredníctvom počítača a online pripojenia, teda bez potreby osobnej návštevy pobočky. Tým sa optimalizuje aj samotná realizácia na strane našej spoločnosti. Čo sa týka konkrétne procesu pripojenia, pred pár rokmi sme pripravili online aplikáciu, vďaka ktorej je možné podávať žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy a zároveň sledovať stav vybavovania tejto žiadosti. Túto možnosť v súčasnosti využíva viac ako 60 % našich zákazníkov a ich počet sa stále zvyšuje.

Pri diskusiách o tom, aké ďalšie zmeny ideme realizovať, vychádzame priamo z požiadaviek zákazníkov, s ktorými sa pravidelne stretávame a spoznávame pohľad z ich strany. Pri samotnej realizácii spolupracujeme s odborníkmi z praxe. Príkladom je nedávno uvedená mobilná aplikácia, ktorá ponúka informácie o aktuálnych poruchách a plánovaných odstávkach a umožňuje nahlásenie zisteného nedostatku. V tomto roku v nej pribudnú dôležité funkcionality, ktoré ponúknu zákazníkovi prehľad o jeho odbernom mieste, konkrétne možnosť „samoodpočtov“, prehľad časov prepínania vysokej a nízkej tarify či upozornenia na prekročenie zmluvnej hodnoty rezervovanej kapacity (RK) a maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) a nedodržanie účinníka.

Mysleli sme aj na ľudí so špecifickými potrebami – v spolupráci s neziskovou organizáciou Stopka sme integrovali naše distribučné funkcionality do programu COrvus, a tým ich sprístupnili aj nevidiacim a ťažko slabozrakým používateľom. Program je ovládaný hlasom, čo výrazne zrýchľuje prácu zrakovo postihnutých s dotykovými telefónmi.

V súvislosti so zabezpečovaním služieb distribúcie elektriny sú relevantnými ukazovatele SAIDI a SAIFI. Aké boli hodnoty týchto ukazovateľov vo vašej spoločnosti v roku 2017?

S cieľom efektívnejšieho obslúženia zákazníkov bez častejších prerušení dodávok elektriny sme modernizovali aj interné procesy. Plníme tak aj požiadavky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý okrem iného sleduje kvalitu našich služieb cez štandardy kvality. Premieta sa to aj do ukazovateľov SAIDI a SAIFI, ktoré vyjadrujú ekvivalentnú dobu prerušenia dodávky elektriny na zákazníka za rok, resp. ekvivalentný počet prerušení dodávky na zákazníka elektriny za rok. V roku 2017 sa nám podarilo zlepšiť tieto ukazovatele v oblasti plánovaných prác a neplánovaných prerušení za štandardných poveternostných podmienok, čo je prirodzeným indikátorom kvality distribúcie pre zákazníkov. Zároveň sme zaznamenali veľký nárast dní s mimoriadnymi poveternostnými podmienkami, ktoré priniesli aj zvýšený počet dlhotrvajúcich prerušení.

Inovatívny prístup ste zvolili aj pri riešení personálnych otázok. Vysokoškolákom ponúkate štipendijný program, v rámci ktorého počas štúdia pôsobia vo vašej spoločnosti s perspektívou nástupu na konkrétnu pracovnú pozíciu. Pomáha vám tento program riešiť všeobecný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily?

Energetika patrí medzi technické odvetvia, v ktorých bude postupne, vzhľadom na generačnú výmenu, nedostatok odborníkov. Preto dlhodobo spolupracujeme so strednými odbornými školami elektrotechnickými, resp. s vysokými školami technického zamerania, a postupne si vychovávame odborníkov, ktorí nahradia zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku. To bol dôvod, prečo sme sa napríklad rozhodli ísť aj do duálneho vzdelávania. Konkrétne spolupracujeme s dvoma strednými školami, kde máme zatiaľ troch študentov v systéme duálneho vzdelávania a záujem zo strany ďalších študentov sa postupne zvyšuje.

Doterajšie skúsenosti s praktickou výchovou študentov stredných odborných škôl pred zavedením systému duálneho vzdelávania nám hovoria, že praktická skúsenosť študentov v prostredí firmy počas štúdia je nenahraditeľná a je kľúčová pri výbere ich zamestnania po skončení školy. Pre vysokoškolákov sme vytvorili štipendijný program, v rámci ktorého pôsobia v spoločnosti posledné roky štúdia s perspektívou nástupu na konkrétnu pracovnú pozíciu. Talentovaní absolventi vysokých a stredných škôl sa môžu zúčastniť tzv. absolventského programu, počas ktorého si spoločnosť vychováva nástupcov na kľúčové pozície formou systematického rozvoja a pracovných rotácií na vybraných technických útvaroch. Konkrétne v tomto roku nastúpilo do trvalého pracovného pomeru 12 študentov,

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...