1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

UPJŠ KE 15Nové vedenie pokračuje v plánoch byť špičkovou univerzitou

Od konca augusta minulého roka pôsobí vo funkcii rektora košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. Pred vymenovaním do tejto funkcie pôsobil 2 funkčné obdobia ako dekan Lekárskej fakulty UPJŠ, ale aj ako prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a ako zástupca dekana LF UPJŠ.

Čo považuje vo svojej aktuálnej pozícii za kľúčové? „Absolútnou prioritou je vytvorenie lepších mimoškolských podmienok pre všetkých našich študentov, vrátane modernizácie a výstavby nových študentských domovov. Uvedomujem si vážnosť výziev, ktoré čakajú aktuálne vedenie univerzity. Otvorený a úprimný dialóg, vzájomná úcta a rešpektovanie záujmov všetkých dotknutých subjektov sú jedinou cestou k ich naplneniu.“ Viac prezradil na nasledujúcich riadkoch v exkluzívnom rozhovore pre časopis Priemysel Dnes.

Aké priority budete na univerzite realizovať počas vášho pôsobenia na jej čele?

V prvom rade by som sa rád poďakoval za prejavenú dôveru vo voľbách kandidátov na rektora. Úspešnosť univerzity tkvie v naplnení jej historického poslania – teda výchovy nových absolventov, ktorí sa dokážu uplatniť na pracovnom trhu doma a v zahraničí. Modernizácia výučby je alfou a omegou budúceho úspechu. Nevyhnutnosťou v dnešnej mimoriadne hektickej dobe je postupný odklon od memorizačných foriem štúdia. Naopak, dominovať by mali logika, konštruktívne a kazuistické metódy učenia. Rýchle zavedenie moderných technológií do vyučovacieho procesu vrátane simulátorových či virtuálnych metód, ako aj aplikovanie umelej inteligencie sa stane základom našej konkurencieschopnosti. Inovácie a posilnenie praktickej výučby nielen na univerzitných, ale tiež v rámci externých špičkových pracovísk prispeje k zvýšeniu motivácie študentov a zamestnancov a lepšej budúcnosti našej univerzity.

Univerzita je v polovici akademického roka 2023/2024. Čo sa vám zatiaľ podarilo zrealizovať? Aké plány máte v letnom semestri a na čo najpodstatnejšie sa zameriate?

Máme za sebou niekoľko úspešných spoluprác či perspektívnych rokovaní s potenciálom ďalšej spolupráce. V septembri UPJŠ navštívil britský veľvyslanec J. E. Nigel Baker, s ktorým sme rokovali o pripravovaných schémach podpory vedy, výskumu a mobilít pre univerzity na Slovensku. Naša univerzita uzavrela v októbri memorandum o porozumení so spoločnosťou VISSIM, s.r.o., s cieľom tvorby efektívnej a udržateľnej platformy pre spoluprácu v oblasti dátovej analýzy a matematickej optimalizácie.

UPJŠ je takisto súčasťou Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster/CNIC), teda združenia právnických osôb z verejného a súkromného sektora. Hlavným cieľom klastra je vytvorenie nového, na znalostiach založeného priemyslu v regióne východného Slovenska s presahom na celú republiku.

Vaša univerzita sa môže pochváliť novými laboratóriami pre biovedný výskum za jeden milión eur, ktoré pribudli v rámci rekonštrukcie priestorov Prírodovedeckej fakulty. Ako sú študenti s takýmto zázemím spokojní? A čo všetko sa v rámci spomínanej rekonštrukcie realizovalo?

Ak dovolíte, pomôžem si citovaním... Vedúci Centra interdisciplinárnych biovied doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc., zhodnotil prínos nových laboratórií nasledovne: „Prirodzene predpokladáme, že tieto unikátne prístroje a metódy budú slúžiť pre spoluprácu nielen v rámci UPJŠ a v rámci košických univerzít, ale aj pre spoločné projekty s významnými a rešpektovanými zahraničnými inštitúciami. Tieto laboratórne priestory vybavené najmodernejšími prístrojmi majú veľký potenciál zvýšiť kvalitu nášho výskumu, a tým aj naše možnosti zvýšiť úspešnosť pri získavaní finančných zdrojov z európskych grantových agentúr.“

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať spoločné laboratóriá Katedry biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a Centra interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ, nielen z dôvodu predpokladaného zvýšenia kvality vedeckého výskumu realizovanom na týchto pracoviskách, ale aj z dôvodu zvýšenia atraktivity štúdia na našej univerzite v oblasti interdisciplinárnych biovied. Takéto „maličké“ pozitívne posunutia môžu v konečnom efekte viesť k udržaniu tých najtalentovanejších mladých ľudí ochotných pracovať vo vede v regióne východného Slovenska,“ doplnil vedúci Katedry biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Od začiatku tohto akademického roka spolupracuje UPJŠ v Košiciach na raste Vesmírneho klastra, ktorý bude jediným svojho druhu na východnom Slovensku. Čo je jeho cieľom a akým spôsobom sa má na ňom podieľať vaša univerzita?

Cieľom klastra bude efektívna spolupráca zainteresovaných subjektov (UPJŠ, TUKE, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO) zastrešujúcich výskum a vývoj, komerčnú alebo popularizačnú činnosť v oblasti vesmírnych technológií, ako aj vytvorenie podporného ekosystému za účelom vzniku nových inovatívnych start-upov prinášajúcich nové produkty a služby prostredníctvom vesmírnych technológií.

Vytvorený vesmírny ekosystém by mal zároveň prilákať a udržať vedcov a inžinierov v košickom regióne. Vesmírny klaster bude sídliť v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM, ktorý vhodne prepojí priemysel s akademickým know-how, vedeckou infraštruktúrou a potenciálom nadaných študentov. UPJŠ v Košiciach je výskumnou univerzitou a vzhľadom na odbory, ktoré rozvíja, dokáže prirodzene prispieť k realizácii plánovaných aktivít v rámci vznikajúceho klastra.

Okrem akademickej obce spolupracuje vaša univerzita aj s komerčnou sférou. Napríklad so spoločnosťou INO-HUB Energy chcete vytvoriť spoločné študijné programy a podporiť priemyselné doktoráty. V čom ešte bude spočívať táto spolupráca?

„Na vývoji redoxnej prietokovej batérie naša univerzita, konkrétne Ústav chemických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach a súkromnou spoločnosťou INO-HUB Energy. Táto spolupráca bude pokračovať aj v ďalšej fáze projektu IPCEI, v rámci ktorého bude riešená priemyselná aplikácia tejto jedinečnej batérie. Spolupráca by mala byť rozšírená aj v oblasti výskumu a vývoja nových organických elektrolytov. Spojenie výskumných kapacít UPJŠ a INO-HUB Energy je dobrým základom pre inovácie a transfer technológií z akadémie do praxe.

V modernej ekonomike je takáto spolupráca veľmi dôležitá a môže byť prospešná pre celý región. V súčasnosti rastie dopyt po odborníkoch v oblasti akumulátorov. V rámci spoločných študijných programov zameraných na batériové technológie bude univerzita cielene vychovávať špičkových odborníkov podľa požiadaviek firiem. Študenti budú absolvovať stáže priamo u potenciálnych zamestnávateľov a v záverečných prácach budú riešiť praktické úlohy,“ vysvetlila prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov na UPJŠ.

S akými ďalšími subjektmi spolupracuje UPJŠ v Košiciach? Ktorým smerom sa má uberať výskum a vývoj na vašej univerzite? Ktoré oblasti sú pre vás najlepšou príležitosťou?

Univerzita je členom European University Association, signatárom Magna Charta Universitatum, členom slovenskej a medzinárodnej siete Scholars at Risk, členom Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (tzv. Združenie V7). Nedávno sa zmenil jej štatút pozorovateľa v spoločnosti ECRIN (v SR SLOVACRIN s národným uzlom na UPJŠ, Lekárskej fakulte) na štatút riadneho člena, čo otvára nové možnosti pre vytváranie medzinárodných partnerstiev vo výskume. Intenzívne spolupracujeme s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, košickými ústavmi Slovenskej akadémie vied, Košickým inovačným centrom (ICKK) a klastrom Košice IT Valley. Univerzita je otvorená procesom stmeľujúcim vedecký a vzdelávací potenciál vo východoslovenskom regióne vrátane mesta Košice.

Koncom októbra získala vaša univerzita dve ocenenia na konferencii COINTT 2023, ktorá sa zaoberá inováciami a transferom technológií na Slovensku. Ktoré inovácie zaujali hodnotiacu komisiu? Akými ďalšími oceneniami sa môžete pochváliť?

V kategórii Inovácia bolo ocenené „zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc“ prof. MUDr. Viliama Doniča, CSc., a doc. MUDr. Pavla Töröka, CSc., ktorí pôsobia na Lekárskej fakulte UPJŠ. Na vývoji technológie „neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“, ktorá bola ocenená ako víťazný počin v oblasti transferu technológií, sa podieľali pracovníci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie a Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ. Transfer technológie do praxe bol realizovaný formou prevodu práv, ktorý zrealizovali zástupcovia Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Masarykovou univerzitou v Brne.

Medzi najčerstvejšie ocenenia patrí Cena za vedu a techniku v rámci jubilejného 20. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorou bola ocenená MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN, prednostka Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice, za jej výborné výsledky v oblasti výskumu cievnych mozgových príhod, neurodegeneratívnych a demyelinizačných ochorení.

Na jeseň ste organizovali Deň otvorených dverí pre stredoškolákov, prevažne z Košického a Prešovského kraja. Aký je záujem žiakov stredných škôl o štúdium na vašej univerzite? Čím sa ich snažíte motivovať a prilákať do svojich radov?

Záujem je stabilný, v oblasti lekárskych vied dokonca narastajúci. V každom roku nás na DOD navštívi v priemere tisíc stredoškolákov, z čoho máme veľkú radosť. Snažíme sa im zrozumiteľnou formou ukázať, čo ich čaká počas štúdia na UPJŠ. Počas DOD a iných obdobne zameraných podujatí s nimi komunikujú nielen pedagógovia, ale aj naši študenti, ktorí im z vlastných skúseností vedia najlepšie vysvetliť, čo im UPJŠ môže ponúknuť.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...