1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

SUSCHSnaha o zavádzanie moderných liečebných programov

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (SÚSCCH), je jednou z troch špecializovaných nemocníc, ktoré poskytujú komplexnú starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Jeho poslaním je poskytovať ambulantnú a ústavnú starostlivosť o dospelých pacientov s chorobami srdca a veľkých ciev.

Poskytuje špecializovanú starostlivosť o pacientov v odboroch kardiológia, kardiochirurgia, anestéziológia a intenzívna medicína, angiológia a funkčná diagnostika. Na naše otázky odpovedal MUDr. Juraj Frajt, MPH, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SÚSCCH.

V ostatných rokoch váš ústav zaznamenal stúpajúci trend výkonov. Bolo tomu tak aj v roku 2017? Ktoré poskytované služby pokladáte za nosné a najviac využívané?

Čo sa týka počtu výkonov, v dlhodobo etablovaných liečebných programoch je ich počet už viac-menej stabilizovaný, resp. zaznamenali sme mierny nárast týchto výkonov. Keďže neustále pretrváva snaha o zavádzanie nových, moderných liečebných programov, v týchto prípadoch bol nárast počtu enormný. Nosné programy sa dajú definovať podľa jednotlivých oddelení ústavu. Na pracovisku intervenčnej kardiológie možno za nosné programy označiť invazívnu diagnostiku a liečbu ochorení koronárnych tepien, vrátane 24/7 programu liečby akútneho koronárneho syndrómu. Som hrdý na to, že za nosný program tohto pracoviska už možno označiť aj perkutánnu liečbu chlopňových chýb (TAVI), ktorá priniesla možnosť liečby tohto závažného stavu bez nutnosti otvorenej chirurgickej operácie srdca.

Najviac využívaným programom kardiochirurgického pracoviska je chirurgická liečba ischemickej choroby srdca pomocou bypassov a chlopňových chýb. Nosnými programami oddelenia pre liečbu porúch rytmu srdca sú katetrové ablácie a resynchronizačná liečba srdcového zlyhávania. V liečbe ochorení mimosrdcovej cirkulácie možno za nosné programy označiť liečbu nedokrvenia končatín, liečbu život ohrozujúcich stavov ako sú akútna cievna mozgová príhoda, pľúcna embólia a akútne ochorenia aorty.

Darilo sa vám aj v ekonomickej oblasti? Rástol váš hospodársky výsledok a ostatné ukazovatele?

V ekonomickej oblasti sme plne závislí od platieb a výšky zmluvných objemov so zdravotnými poisťovňami. Po premietnutí zákonných povinností týkajúcich sa nárastu miezd zdravotníckych zamestnancov a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa do osobných nákladov, ktoré zdravotné poisťovne nekompenzovali v plnom rozsahu, bol dosiahnutý zisk v roku 2017 vo výške 50 % výsledku hospodárenia dosiahnutého v predchádzajúcom roku. Práve nárast osobných nákladov bol v porovnaní s rokom 2016 najvýraznejší.

SÚSCCH je jedným z niekoľkých špecializovaných zariadení v SR. Aká je jeho pozícia v rámci celého Slovenska? Spolupracujete aj so zahraničím?

SÚSCCH, a.s., je špičkovým zdravotníckym zariadením poskytujúcim zdravotnú starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami v celom dostupnom spektre. Dovolím si konštatovať, že minimálne na európskej úrovni. Patrí medzi 3 existujúce zariadenia tohto typu v SR. Jeho presné umiestnenie v rámci týchto kardiovaskulárnych ústavov mi neprináleží hodnotiť, môžem však konštatovať, že SÚSCCH je veľmi dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť a v mnohých diagnostických a liečebných programoch patrí množstvom a úspešnosťou liečby pacientov medzi lídrov v SR. Samozrejme, naši lekári veľmi intenzívne spolupracujú s renomovanými zahraničnými zariadeniami najmä na poli klinického výskumu, pričom spolupráca so zahraničím sa dá označiť za obojstrannú, keďže niektorí naši špičkoví odborníci vykonávajú prácu proktorov, čo znamená, že aktívne pomáhajú edukovať, a tým rozbiehať rôzne operačné a intervenčné programy liečby ochorení srdca a ciev v niekoľkých krajinách Európy.

Ako by ste zhodnotili súčasný stav slovenského zdravotníctva a kde vidíte jeho najdôležitejšie problémy, ktoré by sa mali prioritne riešiť?

Stav slovenského zdravotníctva ako celku mi neprináleží hodnotiť. Som však hrdý na fakt, že napriek už vyššie spomenutému podfinancovaniu tejto sféry sme schopní liečiť našich pacientov na najvyššej úrovni a zároveň splácať svoje pohľadávky voči veriteľom v zmluvných termínoch (60 dní). Na druhej strane, dlhodobé podfinancovanie systému môže v budúcnosti reálne viesť k problémom s kvalitou poskytovanej starostlivosti, nielen čo sa týka modernizácie techniky, ale aj k nemenej dôležitému riziku odlivu špičkových pracovníkov mimo územia SR.

Snažíte sa o poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá však nevyhnutne potrebuje špičkové zázemie a vybavenie. Kam smerovali vaše najväčšie investície?

Samozrejme, naša snaha o poskytovanie zdravotnej starostlivosti na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni vyžaduje neustálu modernizáciu prístrojového vybavenia a v prípade rozširovania liečebného spektra aj nákup nových technických zariadení nutných na ich vykonávanie. Naše najväčšie investície v roku 2017 smerovali práve do modernizácie prístrojovej techniky.

Plánujete aj v tomto roku modernizovať vaše priestory, prípadne nakúpiť nové zariadenia a technologické vybavenie?

Proces modernizácie prístrojového technologického zariadenia je procesom kontinuálnym. Okrem rozširovania priestorov plánovanou výstavbou Preventívno-ambulantného a diagnostického centra (PADC) uskutočňujeme modernizáciu podľa plánu investícií schváleného jediným akcionárom, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Vo vašich minuloročných cieľoch bola aj dostavba Preventívno-ambulantného a diagnostického centra (PADC). V akej fáze sa nachádza tento projekt? Čo by vám mala priniesť jeho realizácia?

Dostavba PADC je momentálne v štádiu prebiehajúceho verejného obstarávania na zhotoviteľa. Jeho realizácia nám umožní rozšíriť počet špecializovaných ambulancií, ktorý je aktuálne viac ako nedostačujúci, čo povedie k možnosti odborných vyšetrení väčšieho množstva pacientov, a to vo výrazne kratšom čase. Budeme tak schopní zachytiť viac patologických stavov vo včasnejších štádiách, čo povedie k zlepšeniu životnej prognózy veľkej skupiny pacientov. Ďalšou obrovskou výhodou PADC bude možnosť doplnenia prístrojového vybavenia o najmodernejšie zobrazovacie modality ako počítačová tomografia či magnetická rezonancia, ktoré sú dnes pri odhaľovaní štrukturálnych a funkčných chýb srdca a ciev v modernej medicíne samozrejmosťou.

V medicínskej oblasti sa snažíte taktiež napredovať a využívať moderné metódy ako napríklad Mitra Clip či Transkatéterovú implantáciu (TAVI). Aké ďalšie úspechy ste v ostatnom období zaznamenali?

Okrem spomínaných metód som hrdý, že sa nám podarilo etablovať 24/7 program liečby akútnej cievnej mozgovej príhody, pľúcnej embólie či urgentných, život ohrozujúcich ochorení aorty. Patríme tiež k európskym lídrom v liečbe diabetickej nohy. Ďalšie úspechy dosahujeme pri zavádzaní inovatívnych liečebných metód v kardiochirurgii, kardiológii či liečbe porúch srdcového rytmu. Naším plánom je aj naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť občanom SR na špičkovej úrovni, čo vyžaduje okrem entuziazmu našich zamestnancov aj adekvátne finančné krytie zo strany zdravotných poisťovní. Ubezpečujem však, že budeme neustále pokračovať v snahe o dosiahnutie obojstranne prijateľného kompromisu v otázke výšky tohto krytia.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...