1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

SMS, a.s.

Stavby mostov SVK 15Regionálne závody posilňujú pozície na stavebnom trhu

SMS, a.s. (STAVBY MOSTOV SLOVAKIA), je dcérskym podnikom spoločnosti SMP CZ, a.s., ktorá má viac ako 60-ročnú tradíciu vo výstavbách a rekonštrukciách železobetónových mostov, oceľových a drevených lávok, mostov z priečnych prefabrikátov a letmej betonáže, ako aj závesných a visutých mostov.

Spoločnosť úspešne pôsobí aj v segmente vodohospodárskych, podzemných a inžinierskych stavieb a postupne sa presadzuje aj v oblasti ekologických a energetických stavieb. V nasledujúcich rokoch má SMS, a.s., ambíciu opäť spolupracovať na realizácii diaľničného úseku s Národnou diaľničnou spoločnosťou a jej nemenej dôležitým cieľom zostáva aj úspešné rozvíjanie vlastných regionálnych závodov.

Výpadok verejných obstarávaní na veľké projekty v rokoch 2016 a 2017 pocítil slovenský stavebný trh a zaskočil mnoho spoločností. Podľa Ing. Dalibora Novotného, obchodného riaditeľa SMS, a.s., preto „väčšina firiem dobiehala naplnenosť obratov prostredníctvom vodohospodárskych alebo pozemných stavieb. Rok 2018 by mal byť po dvoch rokoch stagnácie konečne rokom, kedy sa budú spúšťať, najmä v dopravnom staviteľstve, veľké diaľničné stavby. Ministerstvo dopravy SR má odvážne plány čo sa týka verejných obstarávaní viacerých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Verím, že nezostane len pri súťažiach, ale že sa reálne tieto úseky nielen vysúťažia, ale aj podpíšu zmluvy a najmä sa zaháji ich výstavba.“ Oživenie trhu naznačuje aj prehlbujúci sa nedostatok pracovníkov, čo však do značnej miery súvisí aj s poklesom nezamestnanosti.

Spoločnosť SMS, a.s., pôsobí na slovenskom trhu už viac ako 20 rokov a momentálne zamestnáva približne 80 ľudí. Jej ročné obraty sa v ostatných rokoch pohybujú na úrovni 20 miliónov eur, pričom dosahuje kladný hospodársky výsledok. Hoci môžeme považovať jej ekonomické výsledky za dobré, aj v tomto podniku pocítili za posledné dva roky výpadok veľkých dopravných stavieb. Nakoľko vo vedení spoločnosti bolo prijaté rozhodnutie, že nedôjde k rozšíreniu jej portfólia služieb o pozemné stavby, zákonite musela toto nepriaznivé obdobie prečkať za cenu nižších obratov. „Aj keď vo výstavbe bytov a kancelárií by nebol problém zvýšiť našu aktivitu, chceli sme zostať firmou, ktorá sa venuje prioritne dopravným stavbám, najmä mostom a tiež vodohospodárskym stavbám. Som presvedčený, že po vytriezvení z eurofondov slovenský stavebný trh „dospeje“ a inžinieringové alebo garážové firmy bez vlastného strojného vybavenia, skružového materiálu, ale najmä vlastných pracovníkov sa čoskoro z trhu stiahnu a „poctivej mostárine“ sa budú venovať len renomované spoločnosti,“ myslí si Dalibor Novotný.

Ocenenie za nový úsek diaľnice

O úspechoch a dobrom postavení spoločnosti SMS, a.s., svedčí aj získanie ocenenia Pečať stability, ktorú jej v minulom roku udelilo Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. Táto cena je udeľovaná tým subjektom, ktoré sú stabilné, ekonomicky zdravé, majú dobrú platobnú morálku a pôsobia na trhu aspoň 20 rokov. Hodnotiacim kritériám vyhovujú len 2 % spoločností. Aj to môže byť signálom pre potenciálnych partnerov, ktorí hľadajú služby etablovanej spoločnosti so stabilným postavením na trhu.

Koncom minulého roka otvorila Národná diaľničná spoločnosť 4,3 kilometra dlhý úsek diaľnice D3 medzi žilinskými mestskými časťami Strážov a Brodno, na ktorej značný podiel prác v hodnote viac ako 30 miliónov eur zabezpečovala práve SMS, a.s. Stavba bola pre mostárov výnimočná aj tým, že v rámci nej realizovali niekoľko objektov v tuneli Považský Chlmec. Tento projekt získal ako druhý dopravný projekt v Európe nezávislé hodnotenie kvality od technických poradcov Európskej únie JASPERS, a spoločnosť si nedávno spolu s ostatnými partnermi prevzala od Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia tri ceny, vrátane hlavnej ceny Stavba roka 2017. Okrem ocenenia odvedenej kvalitnej práce celého tímu teší aj fakt, že počas samotnej výstavby sa nestal ani jeden vážny pracovný úraz, čo je takisto dôkazom veľkej profesionality všetkých zúčastnených.

Aktuálne sa SMS, a.s., podieľa na realizácii niekoľkých mostných objektov na diaľnici D1 Budimír – Bidovce a dokončuje realizáciu kanalizácie obcí Nemšová a Bolešov. K rozpracovaným projektom patrí tiež niekoľko čističiek odpadových vôd, ktoré sa nachádzajú v obciach Nemšová, Hronec, Čierny Balog, ale napríklad aj protipovodňové opatrenia na Dunaji priamo v Bratislave. Momentálne sa spoločnosť pripravuje na začatie prác na viacerých zákazkách. V krátkom čase začne realizovať niekoľko stavebných objektov na stavbe diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, rozbieha odkanalizovanie aglomerácie Valaská a dokončuje prípravu realizácie spodnej stavby a pylónu nového cestného mosta cez rieku Dunaj pri Komárne. Obdobný most na Slovensku zatiaľ nebol postavený a spolupracovať na ňom bude aj s maďarskými partnermi. Ide o veľmi náročný a zároveň mostársky výnimočný projekt, nakoľko sa jedná o jedinečný zavesený most s jedným pylónom o celkovej výške viac ako 100 metrov.

Investície predovšetkým do ľudí

Každá spoločnosť sa snaží popri dosahovaní dobrých hospodárskych výsledkov aj skvalitňovať svoje služby. Výnimkou nie je ani SMS, a.s., ktorej najväčšie investície za ostatné roky smerovali prevažne do vlastných zamestnancov. Či už v podobe systematickej spolupráce na vzdelávaní, alebo vo forme rozvíjania osobnostných kvalít stredného manažmentu spoločnosťou M.C. TRITON, spol. s r.o., a rozširovania pracovných výhod pre všetkých zamestnancov. Do tejto kategórie patrí napríklad zriadenie fitness centra priamo v sídle spoločnosti a iné zamestnanecké výhody. Najviac energie však spoločnosť venuje zakladaniu a rozvíjaniu svojich regionálnych závodov. „Ide o samostatné jednotky v rámci spoločnosti, ktoré pôsobia v jednotlivých regiónoch a majú za úlohy realizovať aj menšie zákazky, na ktoré sa dá ťažko sústrediť s odstupom zo sídla spoločnosti,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ. Ich výhodou by mala byť previazanosť s daným regiónom a budovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi – obcami, VÚC, regionálnymi závodmi správcov komunikácií a mostov a ostatných subjektov. Nemenej dôležitými investíciami sú prostriedky vynaložené na rozšírenie vlastných zásob pevných skruží, čím sa spoločnosť snaží zvýšiť svoju samostatnosť pri komplexnej dodávke mostov.

SMS, a.s., je súčasťou renomovanej francúzskej skupiny VINCI, ktorá má jasne definované priority a víziu. Jedným z dôležitých bodov v jej filozofii je aktivita aj v nekomerčných oblastiach. V súčasnosti napríklad podporuje študentov stavebných škôl prostredníctvom medzinárodnej inovatívnej súťaže The Trail by VINCI Construction. „Do tejto súťaže určenej pre študentov vysokých škôl sme po prvýkrát zapojili aj študentov zo Slovenska a v Česko-Slovenskom finále skončili na 2. mieste. Spolupráca so študentmi, najmä zo stavebných fakúlt, sa nám veľmi osvedčila. Každý rok prijímame do pracovného pomeru niekoľko čerstvých absolventov a myslím, že dvaja z nich sú dnes už vo funkcii vedúcich projektu,“ hovorí Dalibor Novotný.

Popri tom je cieľom zviditeľnenie sa ako spoločnosti, tak aj celej skupiny VINCI, čím by sa mohla stať pre absolventov stredných a vysokých škôl ešte atraktívnejšou. V oblasti spoločenskej zodpovednosti SMS, a.s., každoročne organizuje ušľachtilé podujatie pod názvom Mostárska kvapka krvi, ktoré sa koná v centrále spoločnosti alebo priamo na niektorej z jej stavieb. Taktiež spolupracuje s viacerými nadáciami a verejnoprospešnými organizáciami ako sú napríklad Svetielko nádeje, Centrum pomoci detskej onkológie či Občianske združenie

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...