1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Slovenská správa ciest

Slovenska sprava ciest 16V tomto roku sa chystáme obnoviť 32 mostov

Už roky zápasí Slovenská správa ciest (SSC) s poddimenzovaným rozpočtom. Na Slovensku máme aktuálne 3306 km ciest I. triedy. Na ich správu a údržbu v optimálnom móde by bolo potrebných zhruba 66 miliónov eur. SSC však pracuje s podstatne nižšími finančnými zdrojmi. V roku 2017 mala k dispozícii necelých 37 miliónov eur.

V predchádzajúcich obdobiach bol rozpočet ešte nižší, dosahoval ledva polovicu z potrebnej sumy. Preto musí SSC veľmi dôkladne zvažovať nakladanie s uvedenými finančnými prostriedkami, aby dosiahla maximálnu efektívnosť vo všetkých oblastiach svojej široko diverzifikovanej činnosti. Podrobnosti o aktuálnych aktivitách SSC nám v rozhovore priblížil Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ spoločnosti.

Napriek poddimenzovanému rozpočtu sa vám podarilo v uplynulom roku ukončiť viacero významných stavebných diel. Môžete nám ich bližšie predstaviť?

Dokončili sme výstavbu úseku cesty I/68 Prešov, odbočka Škultétyho – ZVL o dĺžke cca. 4 km. Cieľom stavby bolo odklonenie dopravy mimo centrálnu časť mesta, čím došlo k odľahčeniu existujúcej komunikačnej siete a zlepšeniu plynulosti dopravy a ochrany životného prostredia v okolí. Táto komunikácia bude prevádzať tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu až do sprevádzkovania diaľnice D1 Prešov západ – Prešov juh. Následne bude navrhovaná preložka cesty I/68 – trasa „A“ tvoriť aj náhradnú trasu pre dopravu v prípade uzatvorenia tunela Prešov.

K významným dielam treba zaradiť aj projekt rekonštrukcie a prestavby cesty I/11 v mieste mosta č. 208 v intraviláne mesta Čadca. Predmetný mostný objekt prevádza cestu ponad rieku Kysuca a medzinárodnú železničnú trať Žilina – Bohumín. Osobitnú pozornosť sme minulý rok museli venovať ceste I/65 na úseku Kremnica – Kremnické Bane, keďže v roku 2016 padlo v oblasti Kremnických Baní nadmerné množstvo zrážok. To malo za následok vybreženie potoka, poškodenie cesty a jej príslušenstva, ako aj bezpečnostných zariadení. Táto udalosť sa stala v úseku nami pripravovanej stavby – rekonštrukcie cesty so stúpacím pruhom pre pomalé vozidlá v dĺžke 1,5 km. Realizácii diela preto muselo predchádzať odstránenie škôd po vybrežení potoka. Počas výstavby došlo k zosuvu svahu, čo si vyžiadalo jeho sanáciu a spôsobilo tiež zdržanie postupu stavebných prác. Obojsmerná verejná premávka cesty I/65 v dvoch jazdných pruhoch bola nakoniec spustená 15. novembra 2017.

Významným bola aj realizácia I. etapy obchvatu Brezna s dĺžkou 2,542 km, ktorej účelom je kvalitatívne a kapacitné zlepšenie dôležitého ťahu cesty I/66. Ide o tranzitnú komunikáciu značne využívanú smerom na Horehronie a tiež cez Mýto pod Ďumbierom v smere na Liptov.

Súčasťou vášho rozpočtu sú aj zdroje EÚ zo štrukturálnych fondov. Aké projekty plánujete realizovať v najbližšom programovom období?

Našou prioritou pre najbližšie obdobie je rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce. Naplánovaná je tiež stavba obchvatu mesta Šaľa. Venovať sa budeme aj rekonštrukciám vybraných križovatiek na cestách I. triedy v Prešovskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. V pláne je tiež pokračovanie 2. etapy realizácie obchvatu mesta Brezno a ďalšie projekty.

Osobitnú pozornosť venujete aj modernizácii a rekonštrukcii mostov.

Áno, vlani sme zrekonštruovali 7 mostov. Štyri boli obnovené na ceste I/66, konkrétne mosty Banská Bystrica – cementáreň, Železničná vlečka ČSD, MK do Majera a Červená skala, dva mosty na ceste I/72 – Rimavské Brezovo a Jarabá, a jeden most sme zrekonštruovali na ceste I/51 v obci Ladzany. V roku 2018 chceme pokračovať v rekonštrukcii ďalších mostov, celkovo ich chceme v tomto roku obnoviť 32.

V rámci SSC pracuje tiež Odbor cestnej databanky, ktorý zabezpečuje rozsiahlu diagnostiku vozoviek špecializovanými zariadeniami. Môžete nám ich priblížiť?

Odbor cestnej databanky disponuje modernou technikou na diagnostiku vozoviek a meranie údajov referenčnej siete a ostatných súčastí a príslušenstva ciest. Môžeme spomenúť diagnostické zariadenie KUAB FWD 150, 50, ktoré je určené na meranie priehybu vozoviek a vyhodnocovanie únosnosti vozoviek, či SKIDDOMETER BV 11, ktorý využívame na meranie pozdĺžneho šmykového trenia vozoviek. Významným je aj prístroj VIDEOCAR slúžiaci na vykonávanie rýchlych vizuálnych prehliadok stavu povrchu vozoviek a fotodokumentáciu a tiež LINESCAN zaznamenávajúci poruchy vozovky.

Na meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek v centrálnej technickej evidencii pozemných komunikácií používame meracie zariadenie Profilograph GE firmy Greenwood Engineering A/S vrátane príslušenstva a firemného softvéru na vyhodnotenie dát. Toto zariadenie na základe snímania pozdĺžnych a priečnych profilov laserovými snímačmi v kombinácii s pokročilými technikami pre zber a analýzu dát poskytuje podrobné informácie o stave povrchu vozovky z hľadiska jej nerovnosti. Každoročne takto meriame všetky diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I. triedy a cca. polovicu ciest II. triedy. Spracované a vyhodnotené údaje sa využívajú v systéme hospodárenia s vozovkou najmä na efektívne a hospodárne plánovanie údržby a opráv vozoviek.

Zvažujete doplniť technologické zariadenia aj o iné meracie prístroje?

Zabezpečovanie kvalitných údajov pre aplikačné systémy v rámci cestného hospodárstva je pre našu organizáciu neustálou výzvou. V súvislosti s používanými zariadeniami je náročným aj proces zabezpečovania ich prevádzkyschopnosti – prístroje musia mať pravidelný servis a kalibráciu meracích technológií, ktorú garantuje ich výrobca. Okrem toho naša organizácia neustále sleduje vývoj v meracích technológiách, ktoré prinášajú možnosť efektívnejšieho zberu údajov. Treba tiež spomenúť bezpečnosť meracej posádky, keďže niektoré technológie vyžadujú zastavenie zariadenia a jeho obsluhu priamo v teréne. Náš záujem smeruje k využitiu laserových technológií, prípadne k využitiu mikrovlnných technológií na zisťovanie štrukturálnej skladby konštrukcie vozoviek pozemných komunikácií.

Pravidelne organizujete odborné akcie ako Cestársky deň či Cestnú konferenciu. Aká bude nosná téma tohtoročných podujatí?

Najbližší 24. Cestársky deň sa uskutoční v júni 2018 na odbornú tému o problematike kameniva. V septembri 2018 zase pripravujeme konferenciu s medzinárodnou účasťou „Bezpečnosť cestnej premávky, BECEP 2018“. Tematické bloky sa budú venovať vývoju dopravnej nehodovosti, aktuálnej legislatíve a predpisom a ich priamej nadväznosti na európsku legislatívu. Samostatný blok bude poskytnutý bezpečnostným zariadeniam, dopravnému značeniu a taktiež problematike cestných tunelov. Veríme, že tento 14. ročník konferencie poskytne, ako aj po minulé roky, široký priestor na výmenu informácií súvisiacich s bezpečnosťou premávky.

Prevádzkujete aj internetový portál zjazdnost.sk, prostredníctvom ktorého poskytujete informácie o stave vozoviek na celom Slovensku. Aké sú ohlasy vodičov na túto službu?

Verejne prístupný portál zjazdnost.sk je súčasťou informačného systému Dopravnej spravodajskej služby, ktorý pokrýva agendu zabezpečovania činností pre jednotný informačný systém o zjazdnosti cestných komunikácií. Agenda prednostne zabezpečuje zimné dopravné spravodajstvo o zjazdnosti cestných komunikácií. U vodičov má verejný portál veľmi priaznivý ohlas, pretože poskytuje informácie o zimnej zjazdnosti, ktoré sú získavané priamo z jednotlivých regionálnych dispečingov zabezpečujúcich zimnú údržbu cestných komunikácií. Okrem toho naše centrálne dispečerské spravodajské pracovisko odpovedá aj na prípadné priame telefonické dotazy účastníkov cestnej premávky, ktorí ešte len plánujú svoju dopravnú cestu. Vlani v decembri navštívilo stránky portálu zjazdnost.sk denne v priemere 5353 návštevníkov. Najvyšší počet návštev bol zaznamenaný 29. decembra 2017, kedy si stránku otvorilo 15 200 užívateľov. Priemerný počet návštev je závislý od konkrétnych poveternostných podmienok, ktoré boli doposiaľ pre zimné obdobie veľmi priaznivé. Pre porovnanie so zimným obdobím v rokoch 2016/2017 to bolo päťnásobne viac.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...