1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Severoslov vodarne kanalizacie 19Cieľom je vyššia kvalita života a ochrana životného prostredia

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK), vznikli v roku 2006 ako nástupnícka spoločnosť Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Akcionármi SEVAK sú výlučne mestá a obce. Až 96,5 % akcií vlastní 102 miest a obcí z regiónov Žiliny a Kysúc, 0,11 % vlastní sedem obcí z regiónov Oravy a Považia a 3,39 % akcií je na účte SEVAK.

Spoločnosť ich získala odkúpením od akcionárov z Oravy, Považia a oblasti Ružomberka. Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejného vodovodu v regióne každým rokom stúpa a onedlho dosiahne 80 %. SEVAK zvyšuje úroveň a kvalitu života obyvateľov napájaním odberateľov na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v obciach tých regiónov, kde boli ukončené projekty verejnej kanalizácie. Viac o spoločnosti SEVAK prezradil generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Miroslav Kundrík.

V posledných rokoch sa vám darilo získavať významné finančné prostriedky na modernizáciu zo zdrojov Európskej únie. Môžete predstaviť konkrétne projekty?

Už tretí rok pracujeme na projekte Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce. Celkový rozpočet projektu prevyšuje 56 miliónov eur. Jeho cieľom je zlepšiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd a zvýšiť spoľahlivosť úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd. Medzi hlavné aktivity projektu patrí rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Krásne nad Kysucou a výstavba kanalizačnej siete vrátane zaústení kanalizačných prípojok v aglomerácii Krásno nad Kysucou. Bude dlhšia ako 123 km a zahŕňa mesto Krásno nad Kysucou a obce Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou a Oščadnica. Treťou aktivitou je dobudovanie vodovodnej siete v meste Krásno nad Kysucou a obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica a Oščadnica o celkovej dĺžke 22,41 km vrátane zaústení vodovodných prípojok. Po podpise zmluvy o dielo zhotoviteľ začal s prípravou realizačnej projektovej dokumentácie. Definitívny rozsah sme v priebehu septembra prerokovali so všetkými starostami dotknutých obcí. Prvé práce sa začali v obci Oščadnica v apríli a v súčasnosti už výstavba prebieha vo všetkých dotknutých obciach. Ku koncu októbra bolo zrealizovaných 12,5 km kanalizácie a 3,6 km vodovodov. Na ČOV v Krásne nad Kysucou sa začali práce na nosnom objekte.

Projekt podobného rozsahu pod názvom Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie od-padových vôd v okrese Bytča sme dokončili len v roku 2017. Jeho rozpočet presahujúci 50 miliónov eur nám umožnil zrealizovať viaceré významné investície. Bola to rekonštrukcia a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v Bytči, výstavba 67,3 km verejnej kanalizácie v ob-ciach aglomerácií Bytča a Hvozdnica a výstavba 54,3 km verejného vodovodu v obciach Ko-tešová, Veľké Rovné, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik. V oboch projektoch bol objem investičných prostriedkov z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu významný, do-končenie projektu z vlastných zdrojov bude mať dopad na celkovú finančnú situáciu a úvero-vú zaťaženosť spoločnosti.

Koľko pitnej vody vyprodukovala vaša spoločnosť?

V roku 2017 sme v zariadeniach spoločnosti vyrobili 14,701 milióna m3 pitnej vody, čo je len o málo menej ako v roku 2016. Na výrobu sme využili 7,738 milióna m3 podzemnej a 6,963 milióna m3 povrchovej vody. Podiel povrchovej vody na celkovej vyrobenej vode bol 47,4 %, čo je približne na úrovni predchádzajúcich rokov. Výška strát vody zodpovedá veku, technickému stavu potrubí a nízkej úrovni ich obnovy. Prevádzkujeme približne 1500 kilometrov potrubia vo veku od 0 do 110 rokov. V každej oblasti sú vodovody aj staršieho veku a horšej kvality. Spoločnosť bežne opravuje priemerne tri poruchy denne. Kvalitu pitnej vody dodávanej verejnými vodovodmi v prevádzke spoločnosti počas roka kontrolovalo akreditované laboratórium spoločnosti v súlade s Programom kontroly kvality pitnej vody.

Slovenská inšpekcia životného prostredia zaevidovala v minulom roku 111 prípadov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd. Dotklo sa to aj vášho podniku?

Slovenská inšpekcia životného prostredia riešila s našou spoločnosťou v roku 2018 spolu tri prípady. Išlo o anonymné nahlásenie zhoršenia kvality vôd v Žiline a dva úhyny rýb – v rieke Kysuca a v rieke Rajčanka. Ani jeden prípad nebol vyhodnotený ako mimoriadne zhoršenie vôd.

Na Slovensku je oproti EÚ podpriemerná pripojenosť domácností na kanalizáciu. Aká je situácia v SEVAK?

V roku 2017 naša spoločnosť spoplatnila 11,530 milióna m3 odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie, čo je o 243-tisíc m3 viac ako v predchádzajúcom roku. Na Slovensku je pripojenosť domácností na kanalizáciu na úrovni 66 %. Pripojenosť v SEVAK prevyšuje 57 %. Medziročne sa nám darí tento stav zlepšovať. Viaceré veľké projekty sú vo finálnej fáze a predpokladáme, že aj s ich pomocou sa k slovenskému priemeru priblížime už čoskoro. Čo sa týka prevádzkovania verejnej kanalizácie, problémom je vnikanie balastných a dažďových vôd do výhradne splaškovej kanalizácie. Čistenie odpadových vôd je vo všetkých ČOV stabilizované a zabezpečované v súlade s legislatívou. Výnimkou je technologicky zastaraná ČOV Krásno nad Kysucou. Táto čistiareň bude rekonštruovaná v rámci stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce, ktorá sa začne tento rok.

Aké sú vaše ďalšie plány do budúcnosti?

Naša spoločnosť v posledných rokoch zamestnáva stabilne viac ako 400 pracovníkov, ktorým musíme venovať pozornosť. Spoločnosť SEVAK sa už v roku 2017 rozhodla overiť efektív-nosť aktivít v údržbe vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd s cieľom optimalizo-vať pracovné postupy, objektivizovať potreby preventívnej údržby a stanoviť potrebné kapaci-ty ľudských zdrojov. Cieľom prvého projektu bolo zvýšenie efektivity činností výrobného a technického úseku, a to komplexne pre robotnícke, administratívne a technické profesie. Dru-hým spoločným projektom s audítorsko-konzultačnou spoločnosťou bola vlani realizácia ana-lýz a optimalizačných krokov v oblastiach technicko-hospodárskych zamestnancov na ob-chodnom a investičnom útvare. Práca na takomto projekte je počas plnej prevádzky náročná, ale výsledky nás povzbudzujú v napredovaní za vytváraním lepších podmienok pre našich zá-kazníkov a aj pre zamestnancov.

V septembri sa družstvo pracovníkov SEVAK už po piatykrát stalo víťazom Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Potvrdzuje sa nám, že zabezpečenie priebežného vzdelávania zamestnancov výrazne zlepšuje kvalitu ľudských zdrojov pri plnení plánovaných cieľov SEVAK. Spoločnosť v roku 2017 zabezpečovala pre svojich zamestnancov plánované odborné školenia s cieľom zvýšiť ich odbornosť pre poskytovanie všetkých služieb zákazní-kom. Na túto činnosť bude naše vedenie klásť dôraz aj v budúcom období.

Dlhodobou víziou Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s., zostáva aj pre nasledujúce obdobie efektívny a flexibilný prístup k zákazníkom, dodržiavanie transparentného postupu a neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb. Dlhodobým cieľom je zlepšovanie a zvyšo-vanie kvality života a ochrana životného prostredia. Plnenie strategických zámerov podniku bude významne ovplyvňovať najmä všeobecná ekonomická a finančná situácia na trhu v SR a v EÚ.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...