1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Letové prevádzkové služby SR, š.p.

Letove prevadzkove sluzbyPodnik s výborným ratingovým hodnotením

Počas roka 2017 bolo v rámci slovenského vzdušného priestoru zaznamenaných 522 353 pohybov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje 3,4-% nárast. Nestúpa však len počet pohybov, ale aj rating LPS SR, š.p.

Na základe zhodnotenia dosiahnutých výsledkov potvrdila spoločnosť Moody´s Investors Service štátnemu podniku rating Aaa.sk a zlepšila výhľad zo stabilného na pozitívny. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky sa tak zaradili medzi podniky s najvyšším ratingovým hodnotením na Slovensku. Uvedenú správu prijali v podniku s neskrývaným nadšením, zároveň si však uvedomujú váhu tohto záväzku do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti súvisiace so zabezpečením letovej prevádzky nám v rozhovore priblížil Ing. Blažej Zaujec, riaditeľ Letových prevádzkových služieb SR.

Najvyššou prioritou vášho podniku je zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky. Aké investície boli zrealizované v uplynulom období za účelom posilnenia bezpečnosti poskytovaných služieb?

Otázky týkajúce sa bezpečnosti sú vo všeobecnosti mimoriadne citlivé, o to viac to platí v rámci leteckej prevádzky. V podniku venujeme tejto oblasti trvalo primárnu pozornosť, všetky naše aktivity sú v prvom rade preverované z hľadiska bezpečnosti poskytovaných služieb. Konkrétne riešenia nemôžu byť, z pochopiteľných dôvodov, v detailoch verejne diskutované a prezentované. Môžeme však spomenúť vybudovanie systému zameriavačov vysielania núdzových signálov. V roku 2017 sme tiež na Letisku Žilina doplnili systém ILS (Instrument Landing System) o zariadenie na meranie vzdialenosti DME (Distance Measuring Equipment). Do prevádzky bol uvedený aj nový sekundárny prehľadový radar pracujúci v móde S – EHS v lokalite Mošník (Slanské vrchy).

Máte vo výhľade ďalšie technológie, ktorými by ste chceli obohatiť prevádzku podniku?

V nasledujúcom období plánujeme predovšetkým rozsiahlu modernizáciu navigačných systémov s cieľom doplniť využívanie družicovej navigácie pri aplikácii letových postupov
v prostredí PBN (Performance Based Navigation) postupmi založenými na DME-DME.

Stále sa zvyšujúcemu počtu pohybov zodpovedá aj kontinuálny nárast tržieb. V roku 2016 obrat podniku prekročil 65 miliónov eur. Aké sú finančné ukazovatele za minulý rok?

Rok 2017 ešte nie je z finančného hľadiska uzavretý, preto nemôžeme hovoriť o definitívnych výsledkoch hospodárenia. Avšak už teraz možno konštatovať, že aj v roku 2017 nám obrat medziročne rástol a priblížil sa k hodnote 70 miliónov eur. Tiež je potrebné zdôrazniť, že tento nárast nastal pri kontinuálnom medziročnom poklese jednotkových sadzieb cien za služby, ktoré podnik poskytuje užívateľom slovenského vzdušného priestoru. Čo sa týka zisku, očakávame kladný výsledok hospodárenia vo výške okolo jedného milióna eur.

Letové prevádzkové služby SR sú členom Organizácie civilných poskytovateľov leteckých navigačných služieb (CANSO). Čo pre váš podnik toto členstvo znamená?

CANSO je organizácia, ktorá na globálnej úrovni združuje 85 poskytovateľov letových prevádzkových služieb a takmer 80 ďalších členov zo sféry priemyslu. Z členstva v tejto organizácii pre náš podnik plynie množstvo výhod. Predovšetkým ponúka priestor na výmenu názorov a skúseností medzi podnikmi s podobným zameraním, ktoré poskytujú služby až pre 85 % letovej prevádzky celého sveta. CANSO zároveň zastupuje svojich členov na medzinárodných fórach, z ktorých ako najdôležitejšiu spomeniem Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo ICAO.

Azda ešte dôležitejším je pre nás členstvo v CANSO na regionálnej európskej úrovni. Prostredníctvom európskej kancelárie CANSO môžeme efektívne artikulovať a koordinovať svoje pozície k legislatíve vzťahujúcej sa na poskytovanie leteckých navigačných služieb. Na úrovni Európskej únie bol prijatý a je pravidelne aktualizovaný balík legislatívnych opatrení, tzv. Jednotné európske nebo. Práve pri vytváraní pozícií k jednotlivým legislatívnym aktom má európska kancelária CANSO, ako náš zástupca, nezastupiteľnú úlohu.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa podieľate aj na výskumnej činnosti. Môžete nám predmetné aktivity predstaviť aj z laického hľadiska?

Spolu s poskytovateľmi letových navigačných služieb z Poľska, Litvy a Českej republiky sme vytvorili tzv. B4 Consortium, prostredníctvom ktorého sme sa úspešne uchádzali o členstvo v spoločnom podniku Európskej komisie, organizácie EUROCONTROL, a všetkých kľúčových zástupcov Európskeho leteckého priemyslu s názvom SESAR Joint Undertaking (SJU). Cieľom SJU je spoločne koordinovať aktivity zamerané na výskum a vývoj riešení novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (ATM). Očakáva sa, že nový systém prinesie zásadné zvýšenie kapacity vzdušného priestoru v Európe a vyššiu nákladovú efektívnosť jeho riadenia, a to pri zachovaní najvyššej úrovne bezpečnosti a zníženia dopadov letectva na životné prostredie. Každý člen SJU, náš podnik nevynímajúc, prináša do tejto mozaiky svoje vlastné špecifické skúsenosti a know-how. Vo vývoji riešení pre novú generáciu európskeho ATM systému zároveň každý zohľadňuje potreby, ktoré vyplývajú z povahy prostredia, v ktorom pôsobí.

Na webovom sídle podniku ste zriadili osobitný komunikačný kanál – tzv. „Safety zone“. Pre koho je uvedená služba primárne určená a aké sú ohlasy na jej zavedenie?

„Safety zone“ sme vytvorili za účelom vybudovania komunikačného kanálu medzi pilotmi lietajúcimi v našom vzdušnom priestore a zamestnancami nášho podniku, ktorí sú zodpovední za bezpečné riadenie tohto priestoru. „Safety zone“ je určená všetkým, ktorí sú akokoľvek zainteresovaní v letectve, či už odborne alebo laicky. Veríme, že táto vzájomná komunikácia napomôže obom stranám nielen vysvetliť si prípadné nejasnosti či nedorozumenia, ale tiež pochopiť, „čo sa deje na druhej strane vysielačky“.

V Slovenskej republike je popri profesionálnych pilotoch registrovaných približne 1400 súkromných pilotov. V tejto komunite je obrovské množstvo poznatkov a skúseností. Ambíciou „Safety zone“ je vytvorenie miesta na vzájomnú výmenu takýchto skúseností, pochopenie potrieb leteckej komunity a zároveň ponúknutie sprievodcu ako lietať podľa platných pravidiel a hlavne bezpečne. Čo sa týka ohlasov, zatiaľ sa k nám dostali len tie pozitívne spolu s množstvom otázok, nápadov a podnetov. Chceme však zdôrazniť, že sme len na začiatku cesty a tento priestor bude efektívny len do tej miery, do akej budeme mať všetci záujem spolupracovať na poli bezpečnosti.

Navigačné služby predstavujú špecifickú pracovnú činnosť s osobitnými požiadavkami na odbornosť a skúsenosti. Darí sa vám obsadzovať vysokokvalifikované pracovné pozície?

Personálna politika podniku je orientovaná na získanie tých najschopnejších z adeptov uchádzajúcich sa o pozíciu riadiacich letovej prevádzky. Správne určenie kritérií výberu predstavuje veľmi náročný proces, keďže výberové konanie podlieha nielen interným, ale aj medzinárodným štandardom v tejto oblasti. Preto sa touto problematikou intenzívne zaoberáme. Cieľom je nastaviť proces tak, aby sme odstránili aktuálny problém nedostatočného počtu riadiacich letovej prevádzky v podniku. Kvalifikovaný, odborne a osobnostne zdatný personál vo všetkých oblastiach činnosti podniku je jedinou zárukou jeho úspešného napredovania a presadenia sa v európskom vzdušnom priestore.

Predstavíte nám vaše plány na najbližšie obdobie?

Aktuálne má pre nás najvyššiu prioritu príprava na tzv. tretie referenčné obdobie. Európska komisia stanoví pre všetky členské štáty Európskej únie výkonnostné ciele v kľúčových oblastiach poskytovania leteckých navigačných služieb na roky 2020 – 2024. Je absolútne nevyhnutné, aby sme spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Dopravným úradom SR vystupovali v tomto procese od začiatku proaktívne a vyjednali pre Slovensko čo najvýhodnejšie podmienky. Jedným z našich najdôležitejších kanálov bude práve CANSO, prostredníctvom ktorého môžeme do procesu tvorby týchto výkonnostných cieľov účinne zasiahnuť.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...