1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

LESY Slovenskej republiky, š.p.

Lesy sr 3 14Naším prvoradým cieľom sú zdravé a zelené lesy

Slovenskí lesníci sú v ostatných rokoch pod väčším drobnohľadom verejnosti, médií a ekologických aktivistov nielen v súvislosti s odstraňovaním kalamít a hospodárením v lesoch, ale aj s obchodom s drevom. Začiatkom roka 2018 sa LESY Slovenskej republiky, š.p. (LESY SR), rozhodli vytvoriť obchodnú stratégiu v súlade s najnovšími trendmi.

Cieľom nového vedenia obchodného úseku LESOV SR je nadviazať na končiaci sa audit súčasných zmlúv a odberateľov a z výsledkov ich ratingu vytvoriť jasnú, transparentnú a dlhodobú obchodnú stratégiu, ktorá bude reflektovať reálne potreby vyplývajúce z hodnotení odberateľov. O tejto a ostatných témach sme sa podrobnejšie zhovárali s Ing. Marianom Staníkom, generálnym riaditeľom štátneho podniku.

Vo vašej funkcii pôsobíte už pol druha roka. Ako sa Vám darí napĺňať vaše vízie, s ktorými ste na tento post nastupovali?

Úlohu riadiť štátny podnik LESY Slovenskej republiky som prijal ako ekonóm koncom roka 2016. Za pomerne krátke obdobie v tejto funkcii som mal možnosť spoznať silné, ale i slabšie stránky fungovania nášho podniku. LESY Slovenskej republiky boli zriadené na správu lesného majetku a výsledkom hospodárenia nie je len pozitívny hospodársky výsledok, ale hlavne zdravé a zelené lesy. Mrzí ma, že nelesnícky sektor, ktorý je vo väčšine prípadov pasívny v spojitosti s reálnou ochranou prírody, vytvára mediálnu bublinu a toto obdobie využíva na antikampaň proti lesníctvu. Preto som rád, že som sa stal súčasťou tohto podniku skôr, ako moju mienku mohli ovplyvniť vyjadrenia, ktoré sa nezakladajú na pravdivých informáciách. Mojím úsilím je dostať náš podnik do čo najlepšej kondície, aby bol schopný plniť dlhodobé ciele, a hlavne nájsť spôsob, akým dokážeme obhájiť a zmeniť mienku verejnosti na nás – lesníkov. Za najdôležitejší krok roku 2017 považujem zavedenie novej obchodnej politiky s cieľom zabezpečiť jednotný a čo najspravodlivejší prístup k drevnej hmote čo najväčšiemu počtu podnikateľských subjektov pôsobiacich v SR.

Začiatkom tohto roka ste odštartovali s novou obchodnou stratégiou. Čo je jej podstatou?

Rozhodli sme sa vytvoriť svoju obchodnú stratégiu v súlade s najnovším trendom obchodu s drevom na Slovensku. Naším cieľom je nadviazať na končiaci sa audit súčasných zmlúv a odberateľov. Z jeho výsledkov sa kreuje jasná, transparentná a dlhodobá obchodná stratégia, ktorá bude reflektovať reálne požiadavky odberateľov. Naším hlavným cieľom pri obchode s drevom je zabezpečiť spravodlivý prístup k drevnej hmote jeho skutočným spracovávateľom a obmedziť jeho prístup obchodným firmám bez cieľového užívateľa, ktoré často slúžili len ako prostredník pri vývoze do zahraničia. Podnik uzatvára zmluvy s odberateľmi a spracovateľmi podľa nových pravidiel, ktoré prinášajú väčšiu transparentnosť, znižujú priestor pre špekulácie a stabilným odberateľom zabezpečia istotu v horizonte 3 až 5 rokov. Pre rovnomernú distribúciu dodávok dreva smerujeme jednotlivým odberateľom z LESOV SR 45 % ich aktuálne spracovávaného objemu (tento údaj bol odvodený z percentuálneho podielu lesného pôdneho fondu, ktorý spravujú LESY SR). Pri záujme odberateľa o väčší objem dreva z LESOV SR si drevnú hmotu môže odberateľ zabezpečiť elektronickou aukciou dreva, dražbou, prípadne kúpou či aukciou dreva na pni. Ďalšou dôležitou súčasťou našej stratégie je podpora strategických domácich spracovateľov a smerovanie investícií do najmenej rozvinutých regiónov.

Môžete nám v číslach priblížiť celkové hospodárenie vášho podniku za rok 2017 a porovnať ho s tým predošlým?

Štátny podnik obhospodaruje viac ako 887-tisíc hektárov lesných pozemkov, teda 44 % lesov v SR. Priemerný export drevnej hmoty do zahraničia sa dlhodobo udržiava na úrovni 3 % z celkových dodávok podniku. Ide prevažne o kvalitnejšiu drevnú hmotu, pre ktorej spracovanie nie sú u nás vytvorené technologické podmienky. V minulom roku podnik predal obchodným partnerom 4 178 000 m3 dreva, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o 28 202 m3. Priemerný stav zamestnancov LESOV SR bol vlani 3566, z toho 1286 v robotníckych profesiách a 2280 technicko-hospodárskych zamestnancov. Zisk po zdanení v roku 2017 dosiahol 7 522 000 eur, čo je o 3 % viac ako v roku 2016. Čistý obrat podniku sa v predchádzajúcom účtovnom období medziročne zvýšil z 218 758 000 eur na 225 416 000 eur. Väčšinu zisku, 5 miliónov eur, štátny podnik odvedie na základe zákona o štátnom rozpočte do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na druhej strane, zisk štátneho podniku LESY Slovenskej republiky negatívne ovplyvnili rastúce náklady na hospodársku činnosť. V roku 2017 vďaka zaradeniu nových investícií do majetku výrazne vzrástli odpisy investičného majetku, vzrástli náklady na spotrebu energií a materiálu (celkovo na 7 014 000 eur), dane a poplatky štátu a samosprávam (okrem povinného odvodu do štátneho rozpočtu).
Napriek všetkým administratívnym problémom sa podarilo mierne prekročiť objem strojných investícií oproti plánovaným 13 miliónom eur o 850-tisíc eur. To bolo možné vďaka nákupu 22 ekologickejších ná¬kladných automobilov na odvoz dreva a 10 sypačov.

Po viacerých prírodných kalamitách je potrebné venovať pozornosť obnove lesov. Koľko nových sadeníc stromčekov ste vysadili? Mení sa aj druhová skladba nových porastov?

V minulom roku sme na pozemkoch v správe LESOV SR vysadili viac ako 14,5 milióna nových stromčekov, čo približne korešponduje aj s výsadbou v predchádzajúcich rokoch. Z toho 2 milióny tvorili tzv. krytokorenné sadenice, ktoré oproti klasickým sadeniciam majú korene ukryté v obaloch spoločne so substrátom, ktorý im zabezpečuje dodávky živín v začiatočnom období po vysadení. Tým získavajú čiastočnú výhodu a majú väčšiu šancu na prežitie aj v extrémnejších podmienkach. Snahou lesníkov je však pri pestovaní a obnove lesov využiť najmä prirodzené zmladenie z okolitých porastov. To však z dôvodov veľkoplošných kalamít a častému ataku zverou nie je možné zabezpečiť všade. Viac ako polovica plôch (55 %) je preto stále zalesňovaná sadenicami drevín, zodpovedajúcim pôvodnému drevinovému zloženiu. Najväčšie zastúpenie na novoobnovovaných plochách má buk so 42 %. Ihličnaté dreviny tvoria približne jednu tretinu, dominuje im smrek, s menším zastúpením jedle, smrekovca a borovice. Pestovanie sadeníc využívaných pri zalesňovaní zabezpečuje náš špecializovaný Odštepný závod Semenoles so sídlom v Liptovskom Hrádku. V 12 škôlkarských strediskách lokalizovaných na území celého Slovenska sa pestuje 100 miliónov sadeníc v rôznych fázach vývoja na ploche o celkovej výmere 200 ha. 75 % celkovej ročnej produkcie je určených pre našu potrebu a 25 % sa predáva domácim a zahraničným odberateľom. Popri produkcii a predaji semenáčikov lesných a okrasných drevín sa závod prostredníctvom strediska Luštiareň venuje aj zberu, spracovávaniu a skladovaniu semien lesných drevín.

Veľkým problémom, v médiách často diskutovaným, je ochrana lesov pred lykožrútom. Dostáva sa kalamitný výskyt tohto škodcu pod kontrolu?

S prudkým nárastom podkôrnikovej kalamity bojujeme od mimoriadnej veternej kalamity Alžbeta, pri ktorej v novembri 2004 v porastoch v správe LESOV SR vyvrátilo viac ako 2 milióny m3 drevnej hmoty. Celkové škody na Slovensku predstavovali až 5,23 milióna m3. S najväčšími škodami podkôrnym hmyzom sa jednoznačne stretávame na smreku a borovici lesnej. V januári 2017 udrela tuhá zima a teploty vzduchu v smrekových porastoch klesali až na -30°C, to však na mortalitu lykožrúta nemalo vážnejší vplyv. Naopak, vysoké teploty vzduchu v druhej polovici mája a veľký deficit zrážok v letných mesiacoch spôsobili rekordné odchyty v lapačoch. Na celom území v pôsobnosti štátneho podniku sme inštalovali 23-tisíc fenoménových lapačov. Odchytili sme takmer 224 miliónov jedincov lykožrúta smrekového, 132 miliónov lykožrútov lesklých a 0,4 milióna lykožrútov severských, čo predstavuje len zlomok z ich celkovej populácie. V minulom roku podnik spracoval 2 017 070 m3 kalamity, z toho takmer 90 % tvorila práve ihličnatá. Podiel ihličnatých kalamít na celkovej ihličnatej ťažbe dreva predstavoval až 79 %. Za najväčšie problémy považujeme hlavne šírenie podkôrneho hmyzu z bezzásahových území a nevyhnutnosť vykonávať pomerne zdĺhavé verejné obstarávanie ťažbovej činnosti. Vzhľadom na terajší stav lesných porastov a minuloročné rekordné odchyty predpokladáme, že rok 2018 nebude lepší a čaká nás veľa práce v rámci boja proti podkôrnemu hmyzu.

Medzi vaše nekomerčné aktivity patrí projekt unikátnej lesnej školy. Môžete ho bližšie predstaviť?

Začiatkom februára spustil štátny podnik LESY SR spolu s maďarskými lesníkmi z IPOLY ERDŐ Zrt. spoločný cezhraničný projekt na vybudovanie výučbových komplexov v cezhraničnom území. Vďaka tomuto projektu vznikne priamo v Leviciach lesná škola, ako jedinečné centrum lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy na Slovensku. Projekt má za cieľ priblížiť verejnosti les a prebudiť v ľuďoch pozitívny vzťah k vnímaniu prírody a pochopeniu nielen jej fungovania a zabezpečenia jej ochrany, ale taktiež práce lesníkov prostredníctvom vzdelávania odborníkmi – lesnými pedagógmi. Teoretické vzdelávanie v škole prepoja praktické ukážky z lesa a lesníctva priamo v exteriéri lesnej školy, ktorú obklopí miniarborétum s najčastejšími druhmi drevín a krov slovenských lesov spolu s altánkom a informačnými panelmi. Pred lesnou školou vznikne zelený chodník privádzajúci návštevníkov k lesnej škole s drevenými prvkami pre hry a oddych nielen detských, ale aj dospelých návštevníkov.

A aké sú vaše ďalšie plány do budúcnosti?

Popri už začatej obnove techniky slúžiacej na odvoz dreva plánujeme v roku 2018 riešiť obnovu techniky na manipulačných skladoch, to znamená nákup kolesových nakladačov a výmenu troch kusov manipulačných liniek. V ťažbe dreva plánujeme nákup dvoch lesných lanoviek a dvoch harvesterových uzlov. V neposlednom rade v rámci strojných investícií plánujeme aj obnovu osobných a technologických vozidiel. Medzi najvýznamnejšie stavebné investície na rok 2018 patria dve rozostavané novostavby lesných ciest budovaných na sprístupnenie lesných porastov na území NAPANTu (OZ L. Hrádok). Výstavbu obidvoch lesných ciest realizujeme vo vlastnej réžii prostredníctvom špecializovaného odštepného závodu lesnej techniky. Na jednej bolo preinvestovaných okolo 700-tisíc eur a približne rovnaký objem bude potrebný na jej dokončenie v roku 2018. Na druhej s rozpočtom 1,7 milióna eur bolo prestavaných približne 100-tisíc eur. Medzi ďalšie významné investície patrí rekonštrukcia manipulačno-expedičného skladu Lednické Rovne s predpokladanou hodnotou zákazky necelé 3 milióny eur.

V roku 2018 by sa mal tiež vyriešiť dlhodobý a často medializovaný problém s havarijným stavom hrádze Račková vo Vysokých Tatrách. Výsledkom neukončeného procesu delimitácie je to, že LESY SR vlastnia vodnú stavbu napriek tomu, že nie sú správcom predmetného vodného toku a ani správcom pozemkov pod vodnou nádržou. V zmysle dohodnutého postupu po vykonaní rekonštrukcie bude objekt prevedený do správy Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica. Pre verejnosť bude zaujímavou akciou rekonštrukcia budovy pri poľovníckom zámočku v Topoľčiankach. Oprava strechy a fasády na nej prebehla už v minulosti. Budova si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. To znamená, že z pôvodného stavu zostanú prakticky iba holé múry. Po ukončení rekonštrukcie bude budova využívaná na prácu s verejnosťou. Akcia má nadväznosť na už schválený projekt z fondov EÚ s názvom Obnova včelárskej tradície v Topoľčiankach. V rámci tohto projektu bude v novo 

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...