1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

LEONI, spol. s r.o., odštepný závod Trenčín

Leoni 19Výskum a vývoj je naša parketa

Nemecký gigant LEONI je globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre energetický a dátový manažment v automobilovom sektore a v iných odvetviach. Konsolidovaný predaj Skupiny dosiahol v uplynulom roku 5,1 miliardy eur a podieľalo sa na ňom takmer 92-tisíc zamestnancov pracujúcich v rámci Skupiny v 32 krajinách sveta. Jednou z nich je aj Slovensko, kde Skupina pôsobí už od roku 1992, aktuálne prostredníctvom troch odštepných závodov: v Trenčíne, Trenčianskej Teplej a Starej Turej.

Práve odštepný závod v Trenčíne predstavuje jednu z najdôležitejších pobočiek skupiny LEONI zameranú na výskum a vývoj. 25-ročná história trenčianskej fabriky je písaná hlavne výrobou káblových zostáv pre veľké automobilky. Minulý rok pribudla ku „káblovkám“ aj produkcia komponentov a plastových výrobkov pre automobilový priemysel a nová výroba v oblasti elektromobility. K diverzifikácii činnosti závodu sa pridal aj rast vývojovej základne a vývojových kapacít. O tom, čo trenčianskemu závodu LEONI priniesol minulý rok, ale aj o jeho víziách pre najbližšie obdobie sme sa rozprávali s riaditeľom odštepného závodu LEONI v Trenčíne Miroslavom Šulekom.

Aký bol uplynulý rok pre LEONI Slovakia, odštepný závod Trenčín? Ako sa darilo vášmu závodu po finančnej stránke?

Bol to pre nás náročný rok plný výziev. Nové trendy v automobilovom priemysle priniesli rôzne zmeny, ale aj nové možnosti nielen pre samotné automobilky, ale aj pre ich dodávateľov. Tieto zmeny sa premietli aj do činnosti nášho odštepného závodu, ktorý sa dlhodobo zameriava na vývoj a výrobu káblov a káblových sústav pre automobilový priemysel a svojim zákazníkom poskytuje komplexné služby od vývoja, cez návrh prototypov, ich výrobu, testovanie až po finálnu sériovú produkciu.

Náš závod je dodávateľom hneď niekoľkých veľkých automobiliek ako VW Group, Daimler, BMW, DAF, MAN, Scania a iných. Počas uplynulého roka sa portfólio nášho závodu rozšírilo o vývoj elektro-sústav. Uvedenej činnosti sa venuje primárne pracovisko elektromobility (EMO), ktoré je špecialistom na vývoj elektromobilov. Čo sa týka finančnej stránky, napriek náročným výzvam sme v našich závodoch v Trenčíne a Ilave dosiahli ročný obrat na úrovni 68 miliónov eur, čo je takmer o 15 % viac ako sme plánovali.

Priblížte nám investície, ktoré ste zrealizovali v uplynulom roku.

Ako už bolo uvedené, výroba v našom odštepnom závode v Trenčíne sa v minulom roku značne diverzifikovala. K montážnym pásom na výrobu káblových zväzkov pribudla aj výroba komponentov a plastových výrobkov pre automobilový priemysel. Keďže ide o úplne iný druh výrobného procesu, uvedenej produkcii komponentov sme museli prispôsobiť aj skladbu strojov a zariadení. Z procesného hľadiska pribudli nové pracovné postupy a inštrukcie, vznikol veľký dopyt po novej vysokokvalifikovanej pracovnej sile, a to nielen výrobného charakteru.

Nová výroba priniesla do trenčianskeho LEONI 1,5 milióna eur nových investícií. Vďaka tomu sme vytvorili špičkové robotizované pracoviská, spustili do prevádzky moderné montážne linky, a technologické zariadenie závodu sme zase obohatili o obrovské vstrekovacie lisy. Nové montážne linky sú plne automatizované, čo nám pomáha aspoň sčasti riešiť aj personálne otázky, keďže vďaka robotizácii nie je potrebný taký veľký počet výrobných operátorov.

Na druhej strane, v rámci personálnej štruktúry vznikla požiadavka na vytvorenie nových pracovných miest pre expertov na vstrekovanie a robotizáciu, vysokokvalifikovaných projektových a vývojových inžinierov, konštruktérov a ďalších odborných technických pracovníkov. Okrem toho musíme preškoľovať našich kmeňových zamestnancov na nové technológie a tiež manažérov na nové trendy manažérskeho riadenia (Lean production, Industry 4.0). Keďže výroba komponentov by sa mala naďalej rozrastať, potreba ďalších pracovníkov na týchto technických pozíciách bude aj v budúcom období stále aktuálna.

Smerovanie automobilového priemyslu v poslednom období značne ovplyvňuje rozmach v oblasti vývoja elektromobilov. Premietajú sa tieto trendy aj do prevádzky vášho závodu?

Rozvoj elektromobility, rozmach výroby áut s hybridným pohonom či plne elektrických áut, vývoj autonómnych technológií, to všetko má obrovský vplyv na rôznorodosť produkcie v rámci skupiny LEONI a, samozrejme, premieta sa to aj do výrobného programu našich závodoch. V 90. rokoch, keď vznikol tlak na redukciu emisií CO2 do ovzdušia, začali veľké automobilky masívne investovať do vývoja svojich elektrických automobilov. To prinieslo dopyt po úplne iných káblových zostavách a komponentoch. Mimoriadny dôraz sa kládol predovšetkým na prísne kontrolované kvalitatívne a technologické požiadavky. Výskum a vývoj zohrával pri vývoji automobilového priemyslu obrovskú úlohu a inak tomu nie je ani pri rozmachu elektromobilizmu. A výskumná a vývojová činnosť je práve naša „parketa“.

Naši inžinieri v Trenčíne a Ilave poskytujú odborné know-how aj našim sesterským spoločnostiam v rámci celej skupiny LEONI. Vyvíjajú rôzne typy poistkových boxov, rozdeľovače siete, nabíjacie zásuvky či konektory. Okrem samotného vývoja náš trenčiansky závod vyrába káblové zostavy pre Volkswagen eUP, ktorý je 100-% elektromobilom. Takisto aj káblové zostavy hybridných modelov Mercedesu sú vyrobené v našom odštepnom závode.

V trenčianskom LEONI pôsobí aj tzv. zdieľané inžinierske centrum. Aká je jeho úloha a prečo vzniklo práve v Trenčíne?

Centrum zdieľaných služieb (tzv. Shared Service Hub Centrum) u nás funguje od minulého roku. Dôvodov, prečo vzniklo práve v Trenčíne, je hneď niekoľko. V prvom rade máme v našom závode kvalifikovaných ľudí a vysokú úroveň know-how. Nezanedbateľné je aj silné zázemie v oblasti výskumu a vývoja a priame napojenie vývojárov na konštrukčnú časť výroby a na samotnú produkciu. Náš závod má rozmanitú výrobu, okrem produkcie káblových zväzkov sa venuje aj výrobe komponentov, a ďalším z rozhodujúcich faktorov je vysoká kvalita našej produkcie. V neposlednom rade je potrebné uviesť aj bohaté skúsenosti trenčianskej fabriky a schopnosť pracovného kolektívu rýchlo reagovať na zmeny, čo je v tak dynamickom odvetví priemyslu, akým automotive nepochybne je, priam nevyhnutný predpoklad.

Úlohou Centra zdieľaných služieb je postupný prechod z decentralizovaného prístupu na zavedenie rovnakých štandardov, ktoré budú platiť vo všetkých pobočkách LEONI. Cieľom je zlepšovať procesy, znižovať náklady a zvyšovať kvalitu a efektivitu výroby. LEONI totiž ponúka svojim zákazníkom, výrobcom motorových vozidiel, podstatnú pridanú hodnotu nielen z hľadiska technologického, ale aj komerčného, keďže je inovačným partnerom založeným na hlbokom chápaní celkového systému a účastníkom v skorých fázach vývoja.

Patríte k významným zamestnávateľom v Trenčianskom kraji. Aká je vaša personálna politika?

Všetky naše úspechy by sme nemohli dosiahnuť bez ľudí, ktorí sú našou najdôležitejšou súčasťou. Aktuálne zamestnáva skupina LEONI v rámci Trenčianskeho kraja cez 2,5-tisíc pracovníkov, a rozhodne ju teda možno označiť za jedného z najväčších zamestnávateľov regiónu. A je veľmi pravdepodobné, že počty našich kolegov sa ešte budú zvyšovať. Neustále hľadáme nových kvalifikovaných pracovníkov, nových členov do svojich tímov, hlavne do oblastí výskumu a vývoja, výrobných technikov či pracovníkov v oblasti IT riešení.

Spolupracujeme aj s vysokými a strednými školami. V rámci tejto kooperácie sa zameriavame predovšetkým na výchovu vlastných vývojárov, ktorí sa následne aktívne podieľajú na výskume a vývoji technológií, elektromobilov a automobilov nových generácií. V minulom roku sme rozbehli projekt duálneho vzdelávania, ktorý sa postupne dostáva do povedomia žiakov rozmýšľajúcich o štúdiu na strednej škole v našom regióne, s praktickou časťou absolvovanou u nás v LEONI. Byť priamo vo výrobnom procese a sledovať progres priamo v praxi je pre žiakov cennou pridanou hodnotou. Pre náš odštepný závod je to zase veľká šanca vychovať si vysokokvalifikovanú pracovnú silu, novú generáciu mladých odborníkov, dobre pripravenú plniť svoje pracovné úlohy.

Všetky naše aktivity na trhu práce vnímame ako maximálne dôležité. Uvedomujeme si, že dostatok kvalifikovaných ľudí a ich spokojnosť sú základom pre udržanie si pozície jedného z najdôležitejších členov v rámci skupiny LEONI, ako aj jedného z kľúčových dodávateľov pre veľké značky v automobilovom priemysle.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...