1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Hlavne mesto BA 24Cieľom sú spokojní obyvatelia žijúci v dobre spravovanom meste

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, kde žije takmer pol milióna obyvateľov, prešlo za posledných 100 rokov dramatickou zmenou. Ako mladé hlavné mesto dobieha veľký investičný a modernizačný dlh, ktorý cítiť prakticky vo všetkých oblastiach, ako je napr. infraštruktúra, doprava, vzdelávanie, kultúra, šport či sociálna oblasť. Napriek tomu sa slovenská metropola úspešne presadzuje v kontexte strednej Európy.

Je strategicky, odborne a efektívne riadeným mestom s modernými inštitúciami a digitálnou, dátovou či technickou infraštruktúrou zodpovedajúcou potrebám budúcnosti, a úspešne znižuje dopady klimatickej krízy. S primátorom hlavného mesta Ing. arch. Matúšom Vallom hovoríme o projektoch, prostredníctvom ktorých mesto rieši aktuálne výzvy.

Mesto má zadefinovaný program obnovy verejných priestorov Živé miesta. Aké projekty sa podarilo v rámci tohto programu zrealizovať?

Bratislava má veľký dlh v modernizácii a skvalitňovaní verejných priestorov na trávenie voľného času a stretávanie sa vonku. Cieľom programu Živé miesta je revitalizovať dlhodobo zanedbané verejné priestory v Bratislave. V rámci programu je aktuálne ukončených, rozpracovaných alebo navrhovaných vyše 40 projektov. Zo zrealizovaných projektov môžeme spomenúť turistický areál Malý Slavín (ocenený CE.ZA.AR 2022), pozorovateľňu zvierat Vydrica, pobytové schody na Železnej studničke, multifunkčný park v Karlovej Vsi, pamätník obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, hájovňu na Peknej ceste a ďalšie. Doteraz bolo zrealizovaných spolu 15 projektov. Jedným z ostatných projektov je fontána na Námestí slobody, ktorá patrí medzi najväčšie obnovy verejného priestoru v Bratislave. Opäť začala fungovať po 16 rokoch, v lete 2023. Program Živé miesta zastrešuje Metropolitný inštitút Bratislavy.

Na pravom brehu Dunaja by mala vzniknúť nová polyfunkčná časť centra mesta. Čo si pod tým máme predstaviť?

Územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom v Petržalke je dlhodobo plánované pre vznik časti celomestského centra v Bratislave. V rámci územia je pripravovaný projekt Nové Lido a od minulého roka projekt Southbank. Ich realizáciou vznikne nová štvrť poskytujúca bývanie, prácu, služby, vzdelávanie, ale aj nové možnosti na trávenie voľného času. Aj aktuálne platný územný plán z roku 2007 na mieste umožňuje výstavbu, no súčasné potreby mesta, obyvateľov a urbanistické trendy si vyžadujú jeho aktualizáciu. Našou snahou je, aby táto štvrť reflektovala moderné prístupy k urbanizmu a prepojenie s ostatnými časťami mesta. Nová zóna na pravom brehu Dunaja bude spoluvytvárať novú panorámu a pozitívne ovplyvní budúcu podobu Bratislavy.

Jednou z priorít hlavného mesta je rozvoj nájomného bývania. Ako sa vám darí v tejto oblasti?

Nájomné byty využíva široká škála užívateľov – mladé rodiny, seniori, osoby so zdravotným znevýhodnením, bežní pracujúci ľudia či samoživitelia, ale sú využívané aj v rámci programov ukončujúcich bezdomovectvo. Nájomné bývanie potrebujeme aj pre dôležité povolania v meste, kam patria mestskí policajti, opatrovateľky/opatrovatelia, hasiči, zdravotné sestry alebo učitelia. Hlavné mesto aktuálne vlastní 876 nájomných bytov, ďalších asi tisíc bytov je zverených do správy mestským častiam. Záujem o mestské nájomné bývanie dlhodobo prevyšuje dostupnú ponuku, preto systematicky pracujeme na rozšírení fondu mestských nájomných bytov rôznymi spôsobmi, ako je rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, vlastná výstavba nájomných bytov, ale tiež zmeny územného plánu a nastavenie nových pravidiel spolupráce s developermi. Vlani sme spustili prvú vlastnú výstavbu bytového domu so 103 nájomnými aj náhradnými bytmi na Muchovom námestí v Petržalke, čo predstavuje historický míľnik v rozvoji nájomného bývania za posledných deväť rokov.

Aké projekty zamerané na ochranu klímy mesto realizuje?

Bratislava začala s adaptačnými opatreniami na zmenu klímy už v predchádzajúcich rokoch. Boli vypracované viaceré dokumenty – stratégia a akčný plán adaptácie, máme k dispozícii aj Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých vplyvov zmeny klímy na území Bratislavy. Dôsledky klimatickej zmeny sa prejavujú prehrievaním urbanizovaného prostredia, suchami a striedaním prudkých dažďov. V rámci zmierňovania následkov klimatických zmien pribúdajú nové zelené plochy a množstvo vzrastlých stromov. Tam, kde to situácia umožňuje, sa v rámci revitalizácie verejných priestorov pristupuje k výmene spevnených povrchov nepriepustných pre zrážkovú vodu za vodopriepustné materiály a skvalitňuje sa starostlivosť o zeleň. S cieľom podporiť mestskú biodiverzitu sa na viacerých trávnatých plochách zmenil režim kosenia. Tieto plochy sa dokázateľne výrazne menej prehrievajú a sú schopné zadržať viac zrážkovej vody, čím ochladzujú miestnu klímu a mesto v čase letných horúčav.

Ambíciou mesta je zlepšiť poskytované služby a zjednodušiť každodenný život ľudí v Bratislave pomocou inovácií a technológií. Ako vnímate digitálnu transformáciu mesta?

Na magistráte funguje silná a multidisciplinárna sekcia digitalizácie. Digitálne služby dizajnované a vyvíjané na oddelení inovácií a digitálnych služieb zahŕňali aj novú webovú stránku mesta Bratislava, ktorú pripravovali v spolupráci s odbornými oddeleniami a spustili v auguste 2022. Jej rozšírením je aj projekt Bratislavského konta, ktorý bol spustený v apríli 2023. V prvej fáze boli do konta integrované digitálne služby, ktoré už boli úspešne odpilotované v predošlých rokoch – ako digitálna platba dane z nehnuteľností a nákup lístkov na kúpaliská online. V druhej fáze bude Bratislavské konto rozšírené o formulárové riešenie, vďaka ktorému bude možné efektívne digitalizovať mestské služby a časom aj služby mestských častí.

Skutočná digitálna transformácia spočíva nielen v digitalizácii vstupného formuláru, ale najmä v hĺbkovom zmapovaní interných procesov, ktoré stoja za vybavením žiadosti, odstránení neefektívnych byrokratických krokov a zefektívnení komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami. Prinesie rýchlejšie vybavenie žiadostí a transparentný prehľad o aktuálnom stave žiadosti, čo, dúfame, zlepší skúsenosť žiadateľov s hlavným mestom.

Všetky služby boli pripravované na základe potrieb obyvateľov a testované s rôznymi cieľovými skupinami naprieč vekovým spektrom. Každý z projektov spája hĺbkový prieskum potrieb cieľovej skupiny obyvateľov, testovanie služby pred jej uvedením a podrobné sledovanie spätnej väzby a vylepšovanie jej efektivity. Bratislava už dlhodobo prevádzkuje aj svoj open data portál, kde pravidelne uverejňuje kľúčové dáta o meste z rôznych oblastí (https://opendata.bratislava.sk) a využíva aj napojenie na štátne registre.

Za posledné štyri roky pribudlo na území Bratislavy približne 38 kilometrov cyklistickej infraštruktúry. Ako bude tento proces pokračovať?

Vo výstavbe cyklotrás chceme pokračovať dopĺňaním siete cyklistických komunikácií prevažne v hlavných dopravných smeroch na hlavných mestských radiálach pre spojenie centra mesta s priľahlými mestskými časťami, ako aj na prepojeniach jednotlivých mestských častí s výrazným dopravným potenciálom. Vzhľadom na fakt, že ide o stavebné projekty, je to časovo náročnejšie. A závislé od povoľovacích procesov, finančných možností, stavebných a odborných kapacít. Najjednoduchšou verziou riešenia cyklistickej infraštruktúry je úprava dopravného značenia, ktorá prebieha kontinuálne na celom území mesta, pričom na rok 2024 je plánovaných niekoľko takýchto úprav v celkovej dĺžke okolo 5 kilometrov. Máme tiež pripravené tri stavebné projekty, ktorých realizácia závisí od finančných možností mesta, rýchlosti povoľovacích procesov, pružnosti finančného mechanizmu Plánu obnovy a podobne.

V rámci Operačného programu Slovensko je pre projekty hlavného mesta vyčlenených 228 miliónov eur. Môžete zadefinovať strategické dopravné projekty pre Bratislavu?

Medzi strategicky najdôležitejšie patria modernizácie a rekonštrukcie električkových tratí, obnova vozového parku Dopravného podniku Bratislava, výstavba a modernizácia trolejbusových tratí. Medzi aktuálne strategické projekty v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry patrí jednoznačne predĺženie električky v Petržalke. Práce prebiehajú na viacerých úsekoch stavby. Z ďalších dôležitých projektov spomeniem modernizáciu Ružinovskej radiály, Vajnorskej radiály (po Tomášikovu ulicu) a modernizáciu Račianskej radiály.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...