1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Spoločnosť Danfoss plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu najneskôr do roku 2030

danfoss logoSpoločnosť Danfoss sa vydáva na ambicióznu cestu, ktorej cieľom je dosiahnuť neutralitu CO2 vo všetkých globálnych operáciách spoločnosti najneskôr do roku 2030.

Po celé desaťročia je Danfoss globálnym dodá-vateľom technológií a riešení, ktoré pomáhajú šetriť energiu a znižovať emisie CO2 na celom svete.

Skupina Danfoss v posledných rokoch výrazne prispela k zníženiu globálnej energetickej náročnosti. V sú-časnosti sa prijímajú dodatočné opatrenia na ďalšie zníženie spotreby energie a zabezpečenie prechodu všetkých operácií skupiny Danfoss na energiu z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť Danfoss sa okrem toho zaväzuje, že do roku 2030 nahradí celý svoj vozový park služobných automobilov vozidlami na elektrický pohon. Tieto iniciatívy predstavujú krok dopredu smerom k uhlíkovej neutralite v rámci všetkých globál-nych operácií spoločnosti najneskôr do roku 2030. Neustále budeme svoje plány aktualizovať, aby sme dr-žali krok s vedou.

Aby spoločnosť Danfoss potvrdila svoje odhodlanie bojovať proti globálnemu otepľovaniu, rozhodla sa pri-pojiť ku kampani OSN Global Compact pod heslom “Business Ambition for 1,5°C – Our Only Future” a zavä-zuje sa k stanoveniu cieľov založených na vedeckých základoch. Týmto sa spoločnosť Danfoss pripája k ce-losvetovému hnutiu spoločností, ktoré sa svojou činnosťou snažia dosiahnuť najambicióznejší cieľ Parížskej dohody, ktorým je obmedziť nárast globálnej teploty do 1,5°C nad úrovňou z predindustriálneho obdobia.

„Zameranie sa na energetickú účinnosť, prepojenie jednotlivých odvetví a elektrifikácia sú kľúčovými krok-mi smerom k udržateľnej budúcnosti. Toto je základom našej činnosti a riešení, ktoré poskytujeme našim zákazníkom. Prirodzeným krokom je dekarbonizácia našej činnosti, napríklad využívaním prebytočnej ener-gie z technologického tepla z priemyselnej výroby a z dátových centier. Elektrifikácia a integrácia energie z obnoviteľných zdrojov sú spôsoby, ktorými prijímame opatrenia v oblasti klímy a dosahujeme naše ciele. Sme na správnej ceste a naďalej budeme napredovať, aby sme ukázali, že ekologický rozvoj je skutočne možný” – hovorí Kim Fausing, prezident a CEO skupiny Danfoss.

Danfoss v súčasnosti pracuje na podrobných plánoch, ktoré by umožnili dosiahnuť ciele vyvážením poten-ciálneho vplyvu CO2, obchodných podmienok a otázok týkajúcich sa dlhodobej uhlíkovej stopy fabrík. Na-ším heslom je „predovšetkým energetická účinnosť”, ktorá podporuje vysoký podiel obnoviteľných zdrojov energie. Nižšia spotreba zelenej energie znamená, že sú potrebné menšie investície do rozširovania sietí, ukladania energie, rezerv a prenosu energie. Elektrifikácia založená na obnoviteľných zdrojoch energie je v konečnom dôsledku nástrojom, ktorý spoločnosti Danfoss umožňuje dekarbonizovať jej činnosti.

„Udržateľný rozvoj je v záujme našich zákazníkov, planéty aj všetkých ľudí. Ako vedúca spoločnosť sme dôkazom toho, že ambiciózne ciele v oblasti klímy je možné dosiahnuť – ako formou dekarbonizácie svojho podnikania, tak aj poskytovaním riešení nevyhnutných na oddelenie hospodárskeho rastu od spotreby energie, predovšetkým znížením dopytu po energii” – hovorí Kim Fausing, CEO spoločnosti Danfoss.

Film: https://we.tl/t-XABxr3Olq5

V roku 2016 sa spoločnosť Danfoss pripojila k iniciatíve EP100, ktorej cieľom je zdvojnásobiť energetickú produktivitu spoločnosti pred rokom 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 2007. Do dnešného dňa spoloč-nosť Danfoss zvýšila svoju energetickú účinnosť o 80%. V súčasnosti sa prijímajú dodatočné opatrenia na ďalšie zníženie spotreby energie a zabezpečenie prechodu všetkých operácií skupiny Danfoss na energiu z obnoviteľných zdrojov. V decembri 2019 sa spoločnosť Danfoss pripojila k iniciatívam RE100 a EV100. Spo-ločnosť Danfoss má okrem toho v pláne najneskôr do roku 2030, keď bude k dispozícii potrebná infraštruk-túra, transformovať svoj vozový park služobných automobilov na vozidlá s elektrickým pohonom.

V roku 2019 sa Danfoss stala prvou svetovou technologickou spoločnosťou, ktorá sa pripojila ku všetkým trom obchodným iniciatívam v rámci The Climate Group, a tento záväzok zabezpečí ďalšie systematické monitorovanie realizácie cieľov spoločnosti v oblasti klímy týkajúcich sa energetickej účinnosti, obnoviteľ-ných zdrojov energie a vozidiel na elektrický pohon.

CEO skupiny The Climate Group Helen Clarkson povedala: „Globálne spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri urýchlení energetickej transformácie. Pripojením sa k iniciatíve EP100 a zameraním svojej obchodnej stratégie na rozumné hospodárenie s energiou ide spoločnosť Danfoss príkladom. Teší nás, že Danfoss sa teraz tiež pripája k inciatívam EV100 a RE100, čo túto spoločnosť radí k jedným z mnohých spoločností, kto-ré, ako úprimne dúfame, splnia všetky tri záväzky, a tak dokážu, že rozumné hospodárenie s energiou a doprava idú ruka v ruke.”


Iniciatívy skupiny The Climate Group

RE100 je globálna podniková iniciatíva združujúca vplyvné spoločnosti, ktoré sa zaviazali k využívaniu 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Cieľom iniciatívy RE100 vedenej skupinou The Climate Group v spolupráci s projektom CDP (Carbon Disclosure Project) je urýchliť zmeny smerom k nulovej uhlíkovej sto-pe v celosvetovom meradle.

EP100 je globálna iniciatíva skupiny The Climate Group v spolupráci s alianciou Alliance to Save Energy (Aliancia pre úspory energie). Iniciatíva spája rastúcu skupinu spoločností šetriacich energiu, ktoré sa podie-ľajú na zlepšovaní energetickej účinnosti a znižovaní energetickej náročnosti. Energetická účinnosť je defi-novaná pomerom ekonomickej efektívnosti k spotrebe energie – preto zlepšenie energetickej účinnosti znamená dosiahnutie väčšej ekonomickej efektívnosti z každej jednotky spotrebovanej energie.

EV100 je globálna iniciatíva združujúca spoločnosti, ktoré sa zaviazali k zrýchleniu prechodu na vozidlá s elektrickým pohonom s cieľom vytvoriť z elektrickej dopravy do roku 2030 nový štandard.
Elektrická doprava je hlavným riešením na zníženie emisií skleníkových plynov o niekoľko miliónov ton roč-ne, ako aj na zníženie znečistenia ovzdušia a hluku spôsobeného dopravou.

Informácie o projekte Business Ambition for 1,5°C pledge:

Projekt „Business Ambition for 1,5°C pledge – Our Only Future” je spoločnou iniciatívou OSN Global Com-pact, iniciatívy Science Based Targets initiative (SBTi) a koalície We Mean Business. Pripojením sa k záväzku 1,5°C pledge organizácie formálne vyjadrujú svoje rastúce ambície a dávajú tak najavo ostatným spoločnos-tiam, investorom, politickým činiteľom, zákazníkom, sociálnym organizáciám a ďalším zainteresovaným stranám, že sa zaviazali k budúcnosti s nulovými emisiami.

03.03.2020

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...